Convócanse 10 prazas para realizar prácticas externas voluntarias (extracurriculares) en concellos da provincia da Coruña durante os meses de setembro a decembro de 2021, que permiten percibir unhas axudas por gastos de desprazamento e outros conceptos próximas aos 1.500-1.800 euros. As prácticas comezarán a partir do día 6 de setembro, e os/as interesados/as deben enviar un correo ao enderezo epjdir@usc.es entre os días 23 de agosto e 1 de setembro. As prazas adxudicaranse por orde de solicitude, previa a correspondente sesión informativa e compromiso de aceptación por parte de cada interesado/a. Terá preferencia o alumnado da 10ª promoción sobre o da 9ª promoción. Trátase dunha oportunidade que ofrece a Escola para incrementar a experiencia práctica e profesional do alumnado do Máster e ao mesmo tempo percibir unha indemnización económica.

Pola súa banda, o Colexio de Avogados de Santiago oferta varias bolsas de colaboración para o alumnado do Máster, por importes diferentes que van desde os 300 aos 700 euros. Os/as interesados/as deben enviar un correo ao enderezo epjdir@usc.es entre os días 23 de agosto e 1 de setembro. Posteriormente, darase un prazo para entregar a documentación correspondente (curriculum vitae, fotocopias do libro de familia e da declaración completa do IRPF referida ao ano 2020 dos membros que constitúen a unidade familiar á que pertence o solicitante, xunto coa folla de liquidación de ingresos selada pola entidade bancaria ou delegación de Facenda na que foi presentada, etc.) e o Colexio procederá á adxudicación definitiva das bolsas. Terá preferencia o alumnado da 10ª promoción sobre o da 9ª promoción.

Mais información no correo electrónico epjdir@usc.es e no teléfono 881 814 675.