Máster oficial en Avogacía 2017-2019

TRABALLO FIN DE MÁSTER

Alumno/a Código Materia Galego Materia Castellano Materia Inglés Manuscrito Lectura Titor/Cotitor Coordinador
Cambón Torreira Daniel
P3341119
A extinción do contrato de traballo a instancia do traballador fronte a disolución da sociedade civil por xubilación; particularidades en canto á indemnización e as situacions descriminatorias
La extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador frente a la disolución de la sociedad civil por jubilación; particularidades en cuanto a la indemnización y las situaciones discriminatorias
The extinction of the employment contract at the request of the worker against the dissolution of civil society for retirement; peculiarities in terms of compensation and discriminatory situations
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro            Calo Amigo , Cándido
Lotario Vilaboy Lois
Gil Gil Aldara
P3341119
Rescisión da relación laboral; réxime de encadramento na Seguridade Social e protección do Fondo de Garantía Salarial
Rescisión de la relación laboral; régimen de encuadramiento en la Seguridad Social y protección del Fondo de Garantía Salarial
Rescission of the employment relationship; Framing scheme in Social Security and protection of the Wage Guarantee Fund
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro            Calo Amigo , Cándido
Lotario Vilaboy Lois
Vila Conde Cynthia
P3341119
Extinción por causas obxetivas; Estudio detallado dos requisitos. Os falsos autónomos
Extinción por causas objetivas; Estudio detallado de los requisitos. Los falsos autónomos
Extinction due to objective causes; Detailed study of the requirements. The false self-employed
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro            Calo Amigo , Cándido
Lotario Vilaboy Lois
Torres García Bárbara
P3341119
Os efectos do despido tras a subrogación do traballador
Los efectos del despido tras la subrogación del trabajador
Dismissal´s effects after the worker´s subrogation
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro            Calo Amigo , Cándido
Lotario Vilaboy Lois
Silvosa Veiga, Alba
P3341119
As consecuencias da vulneración de dereitos fundamentais na extinción contractual
Las Consecuencias de la Vulneración de Derechos Fundamentales en la Extinción Contractual
The consequences of the violation of fundamental rights in contract termination
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro              Calo Amigo , Cándido
Lotario Vilaboy Lois
Padreda Expósito Iván
P3341119
A extinción indemnizada da relación contractual dun falso autónomo
La Extinción Indemnizada de la Relación Contractual de un Falso Autónomo
The Indemnified Extinction of a False Freelance´s Contractual Relation
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro           Calo Amigo , Cándido
Lotario Vilaboy Lois
Doval Miguéns Alexandre
P3341119
Protección dos dereitos fundamentais do traballador ante as grabacións de videovixilancia como proba do despido
Protección de los derechos fundamentales del trabajador ante las grabaciones de videovigilancia como prueba del despido
Protection of the fundamental rights of the worker to recordings from video surveillance as proof of dismissal
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro              Maneiro Vázquez, Yolanda
Lotario Vilaboy Lois
Iglesias Martínez Andrea
P3341119
A tutela dos dereitos fundamentais á libertade sindical e á tutela xudicial efectiva. Especial referencia á protección das traballadoras embarazadas
La Tutela de los Derechos Fundamentales a la Libertad Sindical y a la Tutela Judicial Efectiva. Especial Referencia a la Protección Adicional de las Trabajadoras Embarazadas
The protection of fundamental rights to freedom of association and effective judicial protection. Special reference to the additional protection of pregnant workers
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro              Maneiro Vázquez, Yolanda
Lotario Vilaboy Lois
Soler Ibáñez Alexandre
P3341119
Características e peculiaridades do réxime xurídico do acoso laboral e do proceso de tutela de dereitos fundamentais
Características y peculiaridades del régimen jurídico del acoso laboral y del proceso de tutela de derechos fundamentales
Characteristics and peculiarities of the legal status of the workplace harassment and the process of legal protection of fundamental rights
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro              Maneiro Vázquez, Yolanda
Lotario Vilaboy Lois
González Viñas Patricia
P3341119
Modalidades procesais de movilidade xeográfica e de tutela de dereitos fundamentais. Especial referencia á tutela ante unha situación de acoso sexual e de acoso laboral
Modalidades procesales de movilidade geográfica y de tutela de derechos fundamentales. Especial referencia a la tutela ante una situación de acoso sexual y de acoso laboral
Procedural modalities of geographical mobility and protection of fundamental rughts. Special reference to guardianship in a situation of sexual and labor harassment
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro              Maneiro Vázquez, Yolanda
Lotario Vilaboy Lois
Martínez Álvarez Ismael
P3341119
A nulidade do despido. Vítimas de violencia de xénero, acoso laboral e Incapacidade Temporal
La nulidad del despido. Víctimas de violencia de género, acoso laboral e Incapacidad Temporal
The nullity of the dismissal. Victims of gender violence, workplace harassment an temporary disability.
Castelán
Castelán
Blanco Lobeiras, Pedro              Maneiro Vázquez, Yolanda
Lotario Vilaboy Lois
Carrete Pardal María Xudit
P3341119
Despedimento disciplinario por transgresión da boa fe contractual e as súas consecuencias xurídicas dende as perspectivas de empresario e traballador: poder de control vs. dereitos fundamentais
Despido disciplinario por transgresion de la buena fe contractual y sus consecuencias jurídicas desde las perspectivas de empresario y trabajador: poder de control vs. derechos fundamentales
Disciplinary dismissal based on the contractual good faith transgression and legal effects, from the employer´s and employee´s points of view: corporate control vs. fundamental righ
Galego
Galego
Blanco Lobeiras, Pedro              Maneiro Vázquez, Yolanda
Lotario Vilaboy Lois
Ojea Ferreiro Daniel
P3341119
O réxime xurídico dos administradores no respectivo a súa retribución e a responsabilidade por débedas con terceiros
Régimen Jurídico de los administradores en lo respectivo a su retribución y responsabilidad por deudas con terceros
Managers legal framework: remuneration and liability to third parties for debts
Castelán
Castelán
Martínez -Olivares Gómez, José Luis   Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Martínez García María Isabel
P3341119
Os pactos de socios nas Startups e a responsabilidade derivada da falta de disolución nas Sociedades Anónimas Deportivas
Los Pactos de Socio en las Startups y la Responsabilidad Derivada de la Falta de Disolución en las Sociedades Anónimas Deportivas
The share holders agreement madein the framework of a startup and the liability arising from the lack of dissolution in the sports anonymous companies
Castelán
Castelán
Martínez -Olivares Gómez, José Luis  Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Pérez Castillo Fernando
P3341119
Responsabilidade dos Administradores da Sociedade Limitada
Responsabilidad de los Administradores de la Sociedad Limitada
Responsability of Administrators in the limited Company
Castelán
Castelán
Martínez -Olivares Gómez, José Luis  Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Pereira Barbeira Andrea
P3341119
A protección intelectual e industrial dos programas informáticos. E os pactos parasociais nas sociedades de capital
La protección intelectual e industrial de los programas informáticos. Y los pactos parasociales en las sociedades de capital
The intelectual and industrial protection of computer programs. And the parasocial pacts in capital companies
Castelán
Castelán
Martínez -Olivares Gómez, José Luis  Montero Vilar, José Antonio
 
Bargiela Lemos Lucas
P3341119
Pactos parasociais e o dereito de separación por falta de dividendos
Pactos parasociales y el derecho de separación por falta de dividendos
Shareholders´agreements and the right of separation due to lack of dividends
Castelán
Castelán
Martínez -Olivares Gómez, José Luis  Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Armental Miguéns Carolina
P3341119
Dereito concursal: o concurso necesario e a responsabilidade dos administradores concursais
Derecho concursal: el concurso necesario y la responsabilidad de los administradores concursales
Bankruptcy law: the necessary competition and the responibility of bankruptcy administrators
Castelán
Castelán
Constenla Vega, Javier            Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Rodríguez Naveira Rubén
P3341119
Efectos da lei Concursal na esfera xurídico mercantil
Efectos de la Ley Concursal en el tráfico jurídico mercantil
Effects of the insolvency law in the mercantile traffic
Castelán
Castelán
Constenla Vega, Javier            Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Yugueros Fernández Manuel
P3341119
Transmisión de accions e o contrato de axencia
Transmisión de acciones y el contrato de agencia
Transfer of stock and the agency contract
Castelán
Castelán
Constenla Vega, Javier            Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Matovelle Trigo Miriam
P3341119
A retribución do conselleirdo delegado nas Sociedades de Responsabilidade Limitada e o contrato de axencia
La retribución del consejero delegado en las Sociedades de Responsabilidad Limitada y el contrato de agencia
CEO´S retribution in limited liability companies and agency contratc
Castelán
Castelán
Constenla Vega, Javier            Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Moure Barreiro Tania
P3341119
Solucións xurídicas fronte a problemática do socio minoritario inactivo no ámbito da Sociedade Limitada e da infracción de dereitos de autor
Soluciones jurídicas ante la problemática del socio minoritario inactivo en el ámbito de la Sociedad Limitada y de la infracción de derechos de autor
The issue of the inactive minority shareholder in the scope of the limited liability company and the intellectual property infringement
Castelán
Castelán
Constenla Vega, Javier            Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Sande Pose Virginia
P3341119
As consecuencias xurídicas dos actos de competencia entre sociedades e da protección dos dereitos de autor
Las consecuencias jurídicas de los actos de competencia entre sociedades y de la protección de los derechos de autor
The legal consequencess about the acts of competition between companies and the protection of copyright
Castelán
Castelán
Constenla Vega, Javier            Montero Vilar, José Antonio
Lotario Vilaboy Lois
Díez Escudero Miguel
P3341119
Análise e consecuencias xurisprudenciais da transposición da Directiva 1999/70/CE, e o réxime competencial das Entidaes Locais en disciplina urbanística
Análisis y consecuencias jurisprudenciales de la transposición de la Directiva 1999/70/CE, y el régimen competencial de las Entidades Locales en disciplina urbanística
Analysis and jurisprudential consequences of the transposition of Directive 1999/70/CE, and the regulation of the competences of Local Entities in urban planning discipline
Castelán
Castelán
Santiago Iglesias, Diana             Varela Ferreiro, Juan José
Lotario Vilaboy Lois
Losada Moure Laura
P3341119
As competencias das entidades locais en materia de planificación e xestión urbanística
Las competencias de las entidades locales en materia de planificación y gestión urbanística
The powers of local entities in urban planning and management
Castelán
Castelán
Santiago Iglesias, Diana             Varela Ferreiro, Juan José
Lotario Vilaboy Lois
Gómez Iglesias Miguel
P3341119
O réximen xurídico aplicable á contratación do Sector Público Local tras a entrada en vigor da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público e a problemática do imposto de plusvalía tras a sentenza 59/2017 do Tribunal Constitucional
El régimen jurídico aplicable a la contratación del Sector Público Local tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la problemática del impuesto de plusvalía tras la sentencia 59/2017 del Tribunal Constitucional
Legal regime applicable to Local Public procurement after Public Sector Act 9/2017 and the problematic of the municipal gains tax after the Constitutional Court resolution 59/2017
Castelán
Castelán
Santiago Iglesias, Diana             Varela Ferreiro, Juan José
Lotario Vilaboy Lois
Enríquez Cruz Alba
P3341119
Novidades lexislativas e xurisprudenciais introducidas durante o ano 2017 sobre o réximen xurídico aplicable á contratación de bens e servizos polos PANAP a través da LCSP e o imposto de plusvalía
Novedades legislativas y jurisprudenciales introducidas durante el año 2017 sobre el régimen jurídico aplicable a la contratación de bienes y servicios por los PANAP a través de la LCSP e impuesto de plusvalía
Legislative and jurisprudential modifications updates introduced in 2017 about the judicial regime aplicable in the contract of godos and services of the APNPA through the PSCL and the capital gains tax
Castelán
Castelán
Santiago Iglesias, Diana            Varela Ferreiro, Juan José
Lotario Vilaboy Lois
López Nogueira Juan Luís
P3341119
O interese obxectivo no novo recurso de casación contencioso-administrativo e a responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas
El interés casacional objetivo en el Nuevo recurso de casación contencioso-administrativo y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
The objective casual interest in the new contentious administrative cassation appeal and the patrimonial liability of Public Administration
Castelán
Castelán
Santiago Iglesias, Diana            Varela Ferreiro, Juan José
Lotario Vilaboy Lois
López Urdí Tania
P3341119
A xestión dos servizos públicos mediante o contrato de concesión de servizos e a súa responsabilidade patrimonial
La gestión de los servicios públicos mediante el contrato de concesión de servicios y su responsabilidad patrimonial
The management of public services through the service concesión contract and its patrimonial responsibility
Castelán
Castelán
Santiago Iglesias, Diana             Varela Ferreiro, Juan José
Lotario Vilaboy Lois
Iglesias Quinteiro Paula
P3341119
O período de prescrición de reclamar créditos da Administración. Mención especial ao créditos derivados dos actos nulos de pleno dereito.
El plazo de prescripción para reclamar créditos de la Administración. Especial mención a los créditos derivados de los actos nulos de pleno derecho
The period of precripction to claim credits from the Administration. Special mention to the credits derived from the null acts of full right.
Castelán
Castelán
Lopez Porto, Paulo              Sarmiento Méndez, Xosé Antón
Lotario Vilaboy Lois
García Pousada Cristina
P3341119
A contratación no Sector Público e o seu carácter formalista
La Contratación en el Sector Público y su Carácter Formalista
Contracting in the public sector and its formalist character
Castelán
Castelán
López Porto, Paulo              Sarmiento Méndez, Xosé Antón
Lotario Vilaboy Lois
Fernández Lago Miguel
P3341119
A expropiación por ministerio da lei e as situación básicas do solo
La expropiación por ministerio de la ley y las situaciones básicas del suelo
Expropiation by ministry of law and basic situations of the ground
Castelán
Castelán
Lopez Porto, Paulo               Sarmiento Méndez, Xosé Antón
Lotario Vilaboy Lois
Iglesias Lueiro María
P3341119
Criterios do valoración establecidos a partir da Lei do Solo do 2007 e especialidades na expropiación
Criterios de valoración establecidos a partir de la Ley de Suelo del 2007 y especialidades en la expropiación
Valuation´s criteria stablisehd since Building Code 2007 and specialities in expropriatio´s procedures
Castelán
Castelán
Lopez Porto, Paulo              Sarmiento Méndez, Xosé Antón
Lotario Vilaboy Lois
Devesa Maciñeiras María
P3341119
O valor probatorio no marco do procedemento de reposición da legalidade urbanística
El valor probatorio en el marco del procedimiento de reposición de la legalidad urbanística
The probative value in the framework of the procedure for the replacement of urban legality
Castelán
Castelán
Lopez Porto, Paulo               Sarmiento Méndez, Xosé Antón
Lotario Vilaboy Lois
García Esmorís Julián
P3341119
O control administrativo da actividade urbanística
El control administrativo de la actividad urbanística
Administrative control in urban-planning
Galego
Galego
Lopez Porto, Paulo               Sarmiento Méndez, Xosé Antón
Lotario Vilaboy Lois
Conde-Pumpido Zubizarreta Aitana
P3341119
Análise da comisión imprudente do delito contra a seguridade dos traballadores tipificada no artigo 317 do Código Penal
Análisis de la comisión imprudente del delito contra la seguridade de los trabajadores tipificada en el artículo 317 del Código Penal
Analysis of the reckless commission of the crime against the safety of workers typified in article 317 of the Penal Code
Castelán
Castelán
Pérez Rivas, Natalia                  Vivero Vizoso, María Mar
Lotario Vilaboy Lois
Carro Fuentes Antón
P3341119
Os delitos contra a saúde e seguridade dos traballadores. Algunas cuestións controvertidas
Los Delitos contra la salud y Seguridad de los Trabajadores. Algunas Cuestiones Controvertidas
Criminal offenses against the health and safety of workers. Some controversial issues
Castelán
Castelán
Pérez Rivas, Natalia                  Vivero Vizoso, María Mar
Lotario Vilaboy Lois
Pérez Gallego Pablo
P3341119
O artigo 149.1 do Código Penal e algunas das suas problemáticas
El artículos 149.1 del Código Penal y alguna de sus problemáticas
The article 149.1 of the Criminal Codex and some of it´s problematic
Castelán
Castelán
Pérez Rivas, Natalia                  Vivero Vizoso, María Mar
Lotario Vilaboy Lois
Rodríguez Gómez Jéssica
P3341119
Análise do artigo 149 e 152.1.2 do Código Penal: delimitación entre dolo e imprudencia cunha breve referencia á circunstancia de alevosía
Análisis del artículos 149 y 152.1.2 del Código Penal: delimitación entre dolo e imprudencia con una breve referencia a la circunstancia de alevosía
Analysis of article 149 and 152.1.2 of the Criminal Code: delimitación between willful misconduct and negligence. Definition of malice aforethought
Castelán
Castelán
Pérez Rivas, Natalia                  Vivero Vizoso, María Mar
Lotario Vilaboy Lois
Arteaga López Sara
P3341119
O delito de roubo con forza nas cousas: especial referencia ó uso de chave falsa
El delito de robo con fuerza en las cosas: especial referencia al uso de llave falsa
Burglary crime: with Special reference to the use of forged keys
Castelán
Castelán
Pérez Rivas, Natalia                  Vivero Vizoso, María Mar
Lotario Vilaboy Lois
Pereira-Menaut Rodríguez Claudia Valeria
P3341119
Diferencias e similitudes entre o delito de robo e de furto
Diferencias y similitudes entre el delito de robo y hurto
Differences and similarities between the crime of larceny and burglary
Castelán
Castelán
Pérez Rivas, Natalia                  Vivero Vizoso, María Mar
Lotario Vilaboy Lois
Amboage Santos Fátima
P3341119
Cuestións problemáticas en torno aos procedementos de violencia de xénero: lexitimación para interponer denuncia, relacións de noivazgo e dispensa do dereito de declarar
Cuestiones problemáticas en torno a los procedimientos de violencia de género:legitimación para interponer denuncia, relaciones de noviazgo y dispensa del derecho de declarar
Problematic issues around the procedures of gender violence: legitimacy to file a complaint, relationships of courtship and waiver of the right to declare
Galego
Galego
Suárez Losada, Ángel Luís        Valiño Ces, Almudena
Lotario Vilaboy Lois
Silva Sánchez Javier
P3341119
Dereito ao silencio no proceso penal e Violencia de xénero
Derecho al silencio en el proceso penal y Violencia de Género
Right to silence in the criminal process and gender-based violence
Castelán
Castelán
Suárez Losada, Ángel Luís        Valiño Ces, Almudena
Lotario Vilaboy Lois
Méndez Galego Carme
P3341119
Novos medios de prueba e procesos sobre violencia de xénero.
Nuevos medios de prueba y procesos sobre violencia de género.
New media testing and procedures on gender violence
Galego
Galego
Suárez Losada, Ángel Luís        Valiño Ces, Almudena
Lotario Vilaboy Lois
Riopa Rodríguez María del Pilar
P3341119
Algúns aspectos problemáticos dos delitos de violencia de xénero
Algunos aspectos problemáticos de los delitos de violencia de género
Some problematic aspects of crimes of gender violence
Castelán
Castelán
Suárez Losada, Ángel Luís        Varela Gomez, Bernardino
Lotario Vilaboy Lois
Sanz Granado Sergio
P3341119
Prescrición da acción, mediación e pactos contractuais en propiedade horizontal
Prescrición da acción, mediación e pactos contractuais en propiedade horizontal
Prescription of the action, mediation and contractual Covenants in horizontal property
Castelán
Castelán
Maroño Gargallo, Jesús Waldo  Noya Ferreiro, Maria Lourdes
Lotario Vilaboy Lois
Pérez García Francisco Javier
P3341119
Cuestións procesuais e materiais sobre o deber de soportar obras en zonas común no réximen de propiedade horizontal
Cuestiones procesales y materiales sobre el deber de soportar obras en zonas comunes en el régimen de propiedad horizontal
Procedural and material questions on the duty to bear construction works in common zones in horizontal property law
Castelán
Castelán
Maroño Gargallo, Jesús Waldo  Noya Ferreiro, Maria Lourdes
Lotario Vilaboy Lois
Pérez García Elisa
P3341119
As visicitudes do réxime xurídico da propiedade horizontal, en especial, a acta da xunta de propietarios
Vicisitudes del régimen jurídico de la propiedad horizontal, en especial, el acta de junta de propietarios
Vicissitudes of the legal status of the horizontal property, especially the record of the owners meeting
Castelán
Castelán
Maroño Gargallo, Jesús Waldo   Rodríguez Álvarez, Ana
Lotario Vilaboy Lois
Costa Pérez Francisco Javier
P3341119
Lexitimación do comuneiro para actuar en beneficio da Comunidade de propietarios
Legitimación del comunero para actuar en beneficio de la Comunidad de propietarios
Legitimization of the joint owner to act in the interest of the Community of owners
Castelán
Castelán
Maroño Gargallo, Jesús Waldo  Rodríguez Álvarez, Ana
Lotario Vilaboy Lois
Bernárdez Expósito Gabriel
P3341119
Nulidade contractual e consecuencias xurídicas dos acordos extraxudiciais en cláusulas chan
Nulidad contractual y consecuencias jurídicas de los acuerdos extrajudiciales en cláusulas suelo
Contractual nullity and legal consequences of extrajudicial agreements in floor clauses
Castelán
Castelán
Abeal Rodríguez, Juan José      Pardo Pumar, Mª José
Lotario Vilaboy Lois
Rey Cao Laura
P3341119
Nulidade das cláusulas chan e dereito de repetición contra o cotitular dun préstamo con garantía hipotecaria
Nulidad de las cláusulas suelo y derecho de repetición contra el cotitular de un préstamo con garantía hipotecaria
Nullity of the ground clauses and right of repetition against the co-owner of a mortagage loan
Castelán
Castelán
Abeal Rodríguez, Juan José      Pardo Pumar, Mª José
Lotario Vilaboy Lois
Durán Signo Álvaro
P3341119
Os procedementos civís de protección da propiedade
Los procedimientos civiles de protección de la propiedad
Civil procedures of property protection
Castelán
Castelán
Abeal Rodríguez, Juan José      Pardo Pumar, Mª José
Lotario Vilaboy Lois
Sueiro Rodríguez María Dolores
P3341119
A propiedade: o seu acceso ao Rexistro e mecanismos de protección
La propiedad: su acceso al Registro y mecanismos de protección
Ownership: their Access to the Registry and protection mechanisms
Castelán
Castelán
Abeal Rodríguez, Juan José      Pardo Pumar, Mª José
Lotario Vilaboy Lois
Rodríguez Pérez Miriam
P3341119
Las cláusulas suelo en el préstamo hipotecario y el pago de la hipoteca en caso de crisis conyugal
Las cláusulas suelo en el préstamo hipotecario y el pago de la hipoteca en caso de crisis conyugal
The clauses floor in the mortgage loan and the payment of the mortgage in case of conjugal crisis
Castelán
Castelán
Abeal Rodríguez, Juan José      Pardo Pumar, Mª José
Lotario Vilaboy Lois
Tenreiro Casas Andrés
P3341119
Cláusula chan e a declaración de nulidade
Cláusula suelo y la declaración de nulidad
Floor clause and the declaration of nullity
Castelán
Castelán
Abeal Rodríguez, Juan José      Pardo Pumar, Mª José
Lotario Vilaboy Lois

TRIBUNAIS DO TFM E CALENDARIO DE DEFENSA DOS TRABALLOS – 2ª CONVOCATORIA (xuño 2019):

TRIBUNAIS DO TFM E CALENDARIO DE DEFENSA DOS TRABALLOS – 1ª CONVOCATORIA (febreiro 2019):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o curso 2018-2019, na materia de Traballo Fin de Máster (P3341119), as prazas ofertadas nas distintas áreas son as seguintes:

  • Especialidade de Práctica Xurídica  Civil – 12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Mercantil -12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Laboral -12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Administrativa – 12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Penal – 12 prazas