Como consecuencia do COVID-19, por orde gobernamental e das autoridades académicas, atópase suspendida a actividade docente presencial e pechadas as instalacións da da Escola de Práctica Xurídica (situadas na Facultade de Dereito da USC). Con todo, ao atoparse autorizada e especialmente recomendada a utilización de medios e tecnoloxías dixitais para a substitución temporal das clases presenciais durante o período de tempo que duren as circunstancias actuais, a coordinación do MUA veu realizando todas as actuacións necesarias para que a docencia das materias pendentes de impartir correspondentes ao presente curso académico (2019/2020) coméncese a impartir a través da modalidade en liña (por medio de la plataforma Microsoft Teams) a partir do martes, 24 de marzo, e ata que sexa posible reanudar a docencia presencial, coa finalidade de causar o menor prexuízo posible ao alumnado.
A coordinación agradece o esforzo e responsabilidade de alumnado e docentes, especialmente de todo o profesorado externo, así como dos servizos administrativos da Escola para que a docencia poida continuar. Con todo, segue en suspenso a celebración dos xuízos simulados ao final de cada materia e a realización das prácticas externas pendentes, de tal maneira que cando se dispoña dunha información máis fiable acerca da solución que ofrecer para a realización das devanditas actividades, comunicarase puntualmente ao alumnado afectado.