SEGUNDA CONVOCATORIA PARA O EXAME DE ACCESO Á AVOGACÍA:

 

Convocatoria BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10481

 

Informamos da convocatoria da segunda proba de avaliación de aptitude profesional para o exercicio da profesión de avogado para o ano 2019.

Tal como se desprende do apartado 5 da convocatoria, o prazo para a presentación de solicitudes finaliza o 2 de agosto de 2019.