Aviso Legal

A Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela (en diante “EPX”)  é a responsable da páxina web http://www.epxsantiago.org, que contén  información básica sobre a mesma.

A EPX resérvase o dereito a determinar as condicións de uso.

A información de carácter académico para o alumnado poderá figurar noutras páxinas web. O titular da páxina non se fai responsable de informacións obsoletas, debendo o alumnado consultar as páxinas da Universidade de Santiago de Compostela correspondentes ao Curso Académico correspondente.

  1. Enderezo

A EPX ten o seu enderezo na Facultade de Dereito, planta soto, Campus Vida (Campus Universitario Sur), 15782 Santiago de Compostela, A Coruña.

  1. Contidos

A EPX poderá modificar en calquera momento a información presentada na Web.

A EPX tentará que calquera información estea actualizada, sexa veraz e que non conteña erros tipográficos, e no caso de erro, procederíase á súa inmediata corrección.

A EPX non se responsabiliza dos contidos das ligazóns que poda conter esta Web e que conduzan a sitios alleos a ela.

  1. Protección de datos

A EPX, como centro docente da USC, cumpre coa lexislación en materia de protección de datos.

A Política e Regulación desta materia figura na seguinte web:

http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/index.html

Poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición utilizando os seguintes formularios

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/normativa/protecciondatos/FRSI-004_-_Formularios_exercicio_dereitos_ARCO.pdf

Ou mediante a solicitude a través da Sede Electrónica

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm

  1. Comunicacións

Na páxina web e na área privada do usuario poderá xestionarse en calquera momento o consentimento para a recepción de newsletter e as alertas telefónicas vía sms, as cales serán enviadas ao teléfono facilitado polo usuario no seu proceso de alta, para unha óptima e máis rápida xestión entre o usuario e EPX. En cada comunicación recibida, o usuario poderá acceder e facer uso dun doado e gratuíto procedemento para anular e tramitar a correspondente baixa do servizo.

  1. Titularidade dos contidos

Os contidos e materiais que contén a web son da EPX.

Non poderán reproducirse ni o sitio web (total ou parcialmente), nin duplicar, copiar ou explotar os seus contidos para calquera fin comercial ou doutro tipo, agás autorización expresa e escrita por parte da EPX.

Queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou  actuacións que podan causar calquera tipo de prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

A modificación dos materiais ou o uso dos mesmos para outros fins poderán constituír unha violación dos dereitos de propiedade intelectual.