Máster oficial en Avogacía 2017-2019

TITULACIÓN DE ACCESO

Dado que o Máster en Avogacía se oferta para cubrir os requisitos de formación e práctica profesional que establece a Lei de acceso, conforme ao previsto no Real decreto 775/2011, do 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais, para acceder ás ensinanzas oficiais deste máster será necesario: «Estar en posesión do título de Licenciado/a en Dereito, Graduado/a en Dereito ou doutro título universitario de grao equivalente que acredite a adquisición das competencias xurídicas delimitadas nesta norma».

No caso de alumnos ou alumnas con estudos estranxeiros, haberán de ter homologado o título ou contar coa declaración de equivalencia acordada polo reitor da USC, de acordo co procedemento establecido na USC.