A Escola

ÓRGANOS DE GOBERNO

CONSELLO DIRECTIVO

É o órgano instituído no convenio de colaboración, asinado o 23 de novembro de 1994, entre as institucións das que dependen as escolas de práctica xurídica da Universidade e dos ilustres colexios de avogados e de procuradores de Santiago de Compostela, para velar polo bo funcionamento da Escola compostelá e polo cumprimento dos seus obxectivos.

Está integrado por:

– Excmo. e Magfco. Sr. D. ANTONIO LÓPEZ DÍAZ, reitor da Universidade de Santiago de Compostela.

– Excmo. Sr. D. FRANCISCO JOSÉ RABUÑAL MOSQUERA, decano do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela.

– Excmo. Sr. D. FERNANDO GONZÁLEZ-CONCHEIRO ÁLVAREZ, decano do Colexio de Procuradores de Santiago de Compostela.

– Prof. Dr. D. LOTARIO VILABOY LOIS, director da Escola de Práctica Xurídica

 

DIRECTOR EXECUTIVO

– Prof. Dr. D. LOTARIO VILABOY LOISprofesor titular de Dereito Procesual da USC.

 

SECRETARIO

– D. JESÚS WALDO MAROÑO GARGALLO, avogado.