Máster oficial en Avogacía 2017-2019

EXAME DE ACCESO

PROBAS DE ACCESO Á AVOGACÍA 2019

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA O EXAME DE ACCESO Á AVOGACÍA: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10481

Informamos da convocatoria da segunda proba de avaliación de aptitude profesional para o exercicio da profesión de avogado para o ano 2019.

Tal como se desprende do apartado 5 da convocatoria, o prazo para a presentación de solicitudes finaliza o 2 de agosto de 2019.

 

PRIMEIRA CONVOCATORIA PARA O EXAME DE ACCESO Á AVOGACÍA: celebrada o pasado 6 de abril de 2019 

1. Convocatoria do exame de acceso á avogacía: Convocatoria BOE

2. Calificacións da evaluación da proba de aptitude

Nota informativa da publicación das calificacións: NOTA INFORMATIVA PUBLICACIÓN CALIFICACIONES (PDF. 72 KB)

Podes consultar as túas notas no seguinte link: https://sede.mjusticia.gob.es/apto/consultarNotasSolicitud?idpagina=1215197884559&idtramite=1288776743619&lang=es_es#_ga=2.194631533.1337421054.1559838620-1313231830.1558622141

3. Plantilla definitiva de respostas e resolución de impugnacións:

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS 2019 (PDF. 398 KB)

RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES (PDF. 1,72 MB)

4. Preguntas da proba de evaluación de aptitude profesional para o acceso á profesión da avogacía, celebrada o pasado 6 de abril de 2019.

Examen abogados 2019 castellano (PDF. 617 KB)

Examen abogados 2019 galego (PDF. 714 KB)

Para máis información:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/acceso-profesion-abogado