Máster oficial en Avogacía 2016-2018

TRABALLO FIN DE MÁSTER

Documento Alumno/a Código Materia Galego Materia Castelán Materia Inglés Manuscrito Lectura Convocatoria Estado Data Estado Titor/Cotitor Coordinador
78948053R Anchia Lazaro Ander P3341119 Aplicación práctica do valor liberatorio do finiquito no despido. Apuntes sobre a conciliación preprocesal. Consideracións do despido obxetivo en situación do ERTE Aplicación práctica del valor liberatorio del finiquito en el despido. Apuntes sobre la conciliación preprocesal. Consideraciones del despido objetivo en situación del ERTE Practice application about settlement liberaty value in the dismissal. Notes about preprocess conciliation. Considerations in the objective dismissal for ERTE Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 23/02/2018 Blanco Lobeiras Pedro,  Calo Amigo Cándido Lotario Vilaboy Lois
44491585V López Zurita Elisa Madelón P3341119 A figura do Contador Partidor e as cuestións procesais da liquidación da sociedade de gananciais como paso previo á partición xudicial de herencia La figura del Contador Partidor y las cuestiones procesales de la liquidación de la sociedad de gananciales como paso previo a la división judicial de la herencia Partitioner’s figure and procedural matters of the liquidation of the community property society as previous step to the legal división of inheritance Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Maroño Gargallo Jesús Waldo, Rodríguez Álvarez Ana, Tigo García María Belén Lotario Vilaboy Lois
44811651S Fuentes González Tais P3341119 Actividades non permitidas na propiedade horizontal. Aspectos substantivos e procesuais Actividades no permitidas en la Propiedad Horizontal. Aspectos sustantivos y procesales Activities not allowed in horizontal property. Substantive and procedural aspects Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Maroño Gargallo Jesús Waldo, Rodríguez Álvarez Ana, Tigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
45952894K Vázquez Salgado Lucía P3341119 A protección xurídica dos comuneiros no réxime de Propiedade Horizontal fronte a actividades prohibidas, dañosas, molestas, insalubres, nocivas, perigosas ou ilícitas La protección jurídica de los comuneros en el régimen de la Propiedad Horizontal frente a actividades prohibidas, dañosas, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas The legal protection of the co-propietors. Legal regime of horizontal property against prohibited, harmful, bothersome, unhealthy, damaging, dangerous or ilegal activities Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Maroño Gargallo Jesús Waldo, Rodríguez Álvarez Ana, Tigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
45908938H López Liñares Noelia P3341119 A Propiedade Horizontal. Problemática en torno ás relacións veciñais La Propiedad Horizontal. Problemática en torno a las relaciones vecinales Horizontal-Property. Problems surrounding the neighborhood relationships Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Maroño Gargallo Jesús Waldo, Rodríguez Álvarez Ana, Tigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
45846835S García Abelleira Katia P3341119 Alteracións de elementos común nas Comunidades de Propietarios Alteración de elementos comunes en las Comunidades de Propietarios Alteration of common elements in the Owners’ Communities Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Maroño Gargallo Jesús Waldo, Rodríguez Álvarez Ana, Tigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
53820935S Cid Ferreiro Lorena P3341119 Aspectos procesuais e sustantivos do Dereito a propia imaxe Cuestiones sustantivas y procesales sobre el derecho a la propia imagen Substantive and procedural issues concerning the right to self-image Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Abeal Rodríguez Juan J., Trigo García María Belén, Valiño Ces Almudena   Lotario Vilaboy Lois
53198113X González Moreiras Sara P3341119 Protección xurisdiccional do Dereito á propia imaxe; cuantificación dos danos morais e carga da proba Protección jurisdiccional del Derecho a la propia imagen; cuantificación del daño moral y carga de la prueba Jurisdictional Protection of Right to the own image; quantification of the moral damage and burden of proof Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Abeal Rodríguez Juan J., Trigo García María Belén, Valiño Ces Almudena   Lotario Vilaboy Lois
53489424A Rodríguez Mayán María P3341119 Cláusulas abusivas na contratación de préstamos hipotecarios Cláusulas abusivas en la contratación de préstamos hipotecarios Abusive clauses in the contracting of mortgage loans Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Abeal Rodríguez Juan J., Trigo García María Belén, Valiño Ces Almudena   Lotario Vilaboy Lois
44848288J Rodríguez Barbazán Estefanía P3341119 As cláusulas abusivas nos contratos de préstamos hipotecario, efectos e posicionamento das entidades bancarias As cláusulas abusivas nos contratos de préstamos hipotecario, efectos e posicionamento das entidades bancarias The abusive clauses in mortage loans contracts, effects and positioning of banking entities Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Abeal Rodríguez Juan J., Trigo García María Belén, Valiño Ces Almudena   Lotario Vilaboy Lois
45959248G Ferreiro Carrero Blanca P3341119 O contrato de axencia; análise da extinción da relación contractual e os seus efectos, alternativas á vía xudicial El contrato de agencia; análisis de la extinción de la relación contractual y sus efectos, alternativas a la vía judicial The agency contract; analysis of the termination of the contractual relationship and its effects, alternatives to the courts Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Abeal Rodríguez Juan J., Trigo García María Belén, Valiño Ces Almudena   Lotario Vilaboy Lois
45952057N Domínguez Mato Lucía P3341119 Problemas substantivos e procesuais xurdidos á extinción do contrato de axencia. Especial consideración á indemnización por clientela Problemas sustantivos y procesales surgidos a la extinción del contrato de agencia. Especial consideración a la indemnización por clientela Substantive and procedural problems arising from the termination of the agency contract. Special consideration for compensation for clients Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Abeal Rodríguez Juan J., Trigo García María Belén, Valiño Ces Almudena   Lotario Vilaboy Lois
48744133A Casas Dulcey Carla P3341119 O socio minoritario e a responsabilidade tributaria El socio minoritario y la responsabilidad tributaria The minority partner and the tax liability Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Martínez-Olivares Gómez José Luis,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
77419773W Pazos Sierra Adrián P3341119 Resolución de conflitos mercantiles: dividendos, patentes e impugnación de acordos sociais Resolución de conflictos mercantiles: dividendos, patentes e impugnación de acuerdos sociales Trade conflict resolution: dividends, patents and challenging corporate agreements Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Martínez-Olivares Gómez José Luis,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
53797675P Riveiro Rodríguez Laura P3341119 Dereito societario: o deber de abstención nos casos de conflicto de interese e a exclusión dun socio por incumprimento do deber de lealtade. Problemas de inscripción dunha marca Derecho societario: el deber de abstención en los casos de conflicto de interés y la exclusión de un socio por incumplimiento del deber de lealtad. Problemas de inscripción de una marca Corporate law: the duty of abstention in cases of conflict of interest and the exclusion of a partner for breach of the duty of loyalty. Problems of registration of a brand Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Martínez-Olivares Gómez José Luis,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
33300905X Tábora García David P3341119 Dereito de separación e exclusión do socio. Acreedor subordinado e incumprimento do convenio Derecho de separación y exclusión del socio. Acreedor subordinado e incumplimiento de convenio The right of separation and exclusion of the shareholder. Subordinated creditor and breach of the agreement Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Martínez-Olivares Gómez José Luis,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
53817298N González González Estéfano P3341119 Os dereitos do socio. O control da sociedade, a separación e as limitacións á transmisión de accións ou participacións Los derechos del socio. El control de la sociedad, la separación y las limitaciones a la transmisión de acciones o participaciones The rights of the partner . The control of the company, the separation and the limitations to the transmission of shares or participations Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Martínez-Olivares Gómez José Luis,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
45906280M Esparis Figueira Martín P3341119 Grupo de empresas a efectos concursáis, obtención da exoneración do pasivo insatisfeito e patentabilidade dunha invención tecnolóxica Grupo de empresas a efectos concursales, obtención de la exoneración del pasivo insatisfecho y patentabilidad de una invención tecnológica Group of companies for bankruptcy purposes, obtaining the waiver of unsatisfied liabilities and patentability of a technological invention Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Constenla Vega Javier,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
77461668Z Búa Núñez Natalia P3341119 Cuestións actuáis do Dereito Mercantil: o reparto de dividendos, a paralización do gobernó da sociedades e o grupo de empresas a efectos concursáis Cuestiones actuales de Derecho Mercantil: el reparto de dividendos, la paralización del gobierno de la sociedad y el grupo de empresas a efectos concursales Current issues of comercial law: the distribution of dividends, the shutdown of the company’s government and the group of companies for bankruptcy purposes Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Constenla Vega Javier,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
44849103T Rodríguez Frois Roi P3341119 O tráfico xurídico e a vida das sociedades, o afiuzamento de débeda e a extinción societaria El tráfico jurídico y la vida de las sociedades, el afianzamiento de deuda y la extinción societaria The legal business and the life of mercantile companies, debt consolidation and company extinction Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Constenla Vega Javier,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
45874780S Boo Corral Antía P3341119 Cuestións controvertidas sobre a administración societaria e afianzamento mercantil Cuestiones controvertidas sobre la administración societaria y afianzamiento mercantil Controversial issues about corporate administration and mercantile guarantee Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Constenla Vega Javier,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
35484421K Novoa Blanco José Carlos P3341119 Constitución, transmisión e extinción nas sociedades de capital Constitución, transmisión y extinción en las sociedades de capital Contitution, transmission and extinction in capital companies Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Constenla Vega Javier,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
39485539J Rodríguez Álvarez Tamara P3341119 Resolución práctica de cuestións xurídico-mercantis relativas á dependencia económica, a administración de feito e a extinción nas sociedades de capitais Resolución práctica de cuestiones jurídico- mercantiles relativas a la dependencia económica, la administración de hecho y la extinción en las sociedades de capital Practical resolution os commercial legal issues about economic dependence, fact administration and extinction, in capital companies Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Constenla Vega Javier,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
44496619Z Noya Guerrero Isabel P3341119 A sucesión das empresas e a subrogación en referencia ao sector da seguridade privada e a relevancia dos montantes compensatorios acordados en cláusulas de blindaxe La sucesión de empresas y la subrogación con referencia al sector de la seguridad privada y la relevancia de las cuantías indemnizatorias pactadas en cláusulas de blindaje The succession of companies and the subrogation with reference to the sector of the private security and the relevance of the indemnity amounts agreed in shielding clauses Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 23/02/2018 Blanco Lobeiras Pedro,  Calo Amigo Cándido Lotario Vilaboy Lois
76729183X Fernandez Nuñez Nayra P3341119 O contrato de fin de obra e problemática laboral que deriva na extinción do contrato por parte do traballador: o mobbing El contrato de fin de obra y problemática laboral que deriva en la extinción del contrato por parte del trabajador: el mobbing ontract for a specific project and labour issues that lead the employee to terminate their employment contract unilaterally: mobbing Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 23/02/2018 Blanco Lobeiras Pedro,  Calo Amigo Cándido Lotario Vilaboy Lois
45954274K Méndez Calvo Adrián P3341119 A extinción voluntaria do contrato de traballo por incumprimentos do empresario, a responsabilidade subsidaria do FOGASA en caso de insolvencia e as consecuencias do incumprimento das obrigas empresariais La extinción voluntaria del contrato de trabajo por incumplimientos del empresario, la responsabilidad subsidiaria del FOGASA en caso de insolvencia y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones empresariales The voluntary extinction of the employment contract for breach of the employer, the subsidiary responsibility of FOGASA in case of insolvency and the consequences of non-compliance with business obligations Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 23/02/2018 Blanco Lobeiras Pedro,  Calo Amigo Cándido Lotario Vilaboy Lois
45909684M Cordón Cruz Glenda Emilia P3341119 Régimen jurídico da movilidade xeográfica Régimen jurídico de la movilidad geográfica Legal regime of geographical mobility Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 23/02/2018 Blanco Lobeiras Pedro, Maneiro Vázquez Yolanda Lotario Vilaboy Lois
45771857V Gutiérrez Nogales Sergio David P3341119 Movilidade xeográfica: identificación, supostos, e canles de impugnación individual e colectiva dos traballadores Movilidad geográfica: identificación, supuestos, y vías de impugnación individual y colectiva de los trabajadores Geographical mobility: identification of cases and individual and collective challenge of workers Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 23/02/2018 Blanco Lobeiras Pedro, Maneiro Vázquez Yolanda Lotario Vilaboy Lois
05437753R Romo Cachafeiro Beatriz P3341119 A modificación substancial das condicións de traballo: redución do horario laboral e redución do salario La modificación sustancial de las condiciones de trabajo: reducción de jornada y reducción de salario The substancial modification of working conditions: reduction of working hours and reduction of salary Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 23/02/2018 Blanco Lobeiras Pedro, Maneiro Vázquez Yolanda Lotario Vilaboy Lois
23066051H Lago Leal Marta P3341119 Modificación sustancial das condicións de traballo: preferencia dos traballadores e execución da sentenza Modificación sustancial de las condicións de trabajo: preferencia de los trabajadores y ejecución de la sentencia Substantial amendment of the working conditions: preference of the workers and execution of the judgment Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 23/02/2018 Blanco Lobeiras Pedro, Maneiro Vázquez Yolanda Lotario Vilaboy Lois
35575178C González Ozores Paula P3341119 A modificación substancial das condicións de traballo de carácter individual: procedemento para a súa adopción e impugnación xudicial La modificación substancial de las condiciones de trabajo de carácter individual: procedimiento para su adopción e impugnación judicial Substantial individual modification in working conditions: the proceeding for their adoption and the judicial challenge Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 23/02/2018 Blanco Lobeiras Pedro, Maneiro Vázquez Yolanda Lotario Vilaboy Lois
53488984T Patiño García Angélica Victoria P3341119 A notificación e a suspensión da executoriedade dos actos administrativos. Especial mención a súa incidencia no eido tributario La notificación y la suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos .Especial mención a su incidencia en el ámbito tributario The notification and suspension of the enforceability of administrative acts. Particular attention to its influence on tax matter Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Garrido Juncal Andrea, Varela Ferreiro Juan José Lotario Vilaboy Lois
35316242H Meijide Gómez Higinio P3341119 O procedemento de constreximento sobre o patrimonio, con especial referencia á posibilidade de impugnación da providencia de constreximento El procedimiento de apremio sobre el patrimonio, con especial referencia a la posibilidad de impugnación de la providencia de apremio The procedure of constraint on the heritage. Particular mention to the possibility of its objection in court Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Garrido Juncal Andrea, Varela Ferreiro Juan José Lotario Vilaboy Lois
34272709H Rivera Marzábal Óscar P3341119 O deber de urbanizar. O seu incumprimento e consecuencias El deber de urbanizar. Su incumplimiento y consecuencias The Duty to urbanize. It’s non-compliance and consequences Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Garrido Juncal Andrea, Varela Ferreiro Juan José Lotario Vilaboy Lois
71440068K Marcos Torres María P3341119 A xestión do planeamento mediante a Xunta de Compensación e os convenios de execución La gestión del planteamiento mediante la Junta de Compensación y los convenios de ejecución The management of the planning through the Compensation Board and the urban developing agreements Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Garrido Juncal Andrea, Varela Ferreiro Juan José Lotario Vilaboy Lois
45908819Z Carou Gaciño Adriana P3341119 O réxime de fora de ordenación: mantemento do uso e realización de obras. Referencia á entrada en domicilio para a comprobación de denuncia urbanística O réxime de fora de ordenación: mantemento do uso e realización de obras. Referencia áa entrada en domicilio para a comprobación de denuncia urbanística The legal regime of “offside” urban development: conservation of the use and completion of the construction. Particular attention to the entry into the premises in order to verify the urban complaint Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Garrido Juncal Andrea, Varela Ferreiro Juan José Lotario Vilaboy Lois
35590365G Puentes Cociña Beltran P3341119 A protección da legalidade urbanística: a acción de reposición da legalidade, as ordes de demolición e o réxime de fóra de ordenación La protección de la legalidad urbanística: la acción de reposición de la legalidad, las órdenes de demolición y el régimen de fuera de ordenación Ensuring Urban Planning Legality: Reinstatement of the Legality Action, Demolition Orders and Unregulated Buildings Galego Galego 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Garrido Juncal Andrea, Varela Ferreiro Juan José Lotario Vilaboy Lois
46092074M Ríos Míguez Fernando P3341119 A responsabilidade do subcontratista sobre a xestión de residuos: vinculación contractual administrativa entre os intervinientes en obra pública, garantía da presunción de inocencia e principio de proporcionalidade entre a conducta típica e a sanción impo La responsabilidad del subcontratista sobre la gestión de residuos: vinculación contractual administrativa entre los intervinientes en obra pública, garantía de la presunción de inocencia y principio de proporcionalidad entre la conducta típica y la sanci The responsibility of the subcontractor on the management of waste: administrative contractual link between the participants in public works, warranty of the presumption of innocence and principle of proportionality between the typical conduct and the san Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Garrido Juncal Andrea, Sánchez-Agustino Mariño Javier Lotario Vilaboy Lois
45954419M Nuñez Cerviño Jose P3341119 A potestade sancionadora da Administración: aplicación e límites no ámbito do Dereito medioambiental con especial atención á xestión de residuos en obra pública La potestad sancionadora de la Administración: aplicación y límites en el ámbito del Derecho medioambiental con especial atención a la gestión de residuos en obra pública The Sanctioning Powers of the Administration: Application and Limits in the Field of Environmental Law with Special Attention to the Management of Waste in Public Works Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Garrido Juncal Andrea, Sánchez-Agustino Mariño Javier Lotario Vilaboy Lois
44843183Z Salmonte Caballero Miriam del Mar P3341119 O procedemento administrativo sancionador con especial referencia á carga da proba e ó principio de culpabilidade El procedimiento administrativo sancionador con especial referencia a la carga de la prueba y al principio de culpabilidad The sanctioning administrativa procedure with special reference to the burden of proof and the principle of culpability Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Garrido Juncal Andrea, Sánchez-Agustino Mariño Javier Lotario Vilaboy Lois
35490477M Dios Cores Estela P3341119 Aspectos prácticos do Dereito de defensa: o principio non bis in ídem, o axuizamento das personas xurídicas e a tutela xudicial ante o testigo anónimo Aspectos prácticos del derecho de defensa: el principio non bis in ídem, el enjuiciamiento de las personas jurídicas y la tutela judicial ante el testigo anónimo Practical aspects of the rights of the defence: double jeopardy, corporate criminal liability and judicial protection in cases concerning anonymous witnesses Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Catalina Benavente, María de los Ángeles, Suárez Losada Ángel Luís, Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando Antonio Lotario Vilaboy Lois
33554795A López López David P3341119 Aspectos substantivos e procesuais dos delitos de roubo de uso de vehículo e condución sen permiso con especial referencia o chamamento do ofendido ao proceso Aspectos sustantivos y procesales de los delitos de robo de uso de vehículo y conducción sin permiso con especial referencia a la llamada del ofendido al proceso Substantive and procedural aspects of the crimes of theft of vehicle and driving without permission with special reference to the call of the offended to the process Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Catalina Benavente, María de los Ángeles, Suárez Losada Ángel Luís, Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando Antonio Lotario Vilaboy Lois
45953300J Nogueira Colmeiro Cristina P3341119 A conformidade e as consecuencias do incumprimento da pena de multa no delito de hurto de uso de vehículo La conformidad y las consecuencias del incumplimiento de la pena de multa en el delito de hurto de uso de vehículo The compliance and the consequences of the non-compliance of the fine penalty in the crime of theft of vehicle use Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Catalina Benavente, María de los Ángeles, Suárez Losada Ángel Luís, Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando Antonio Lotario Vilaboy Lois
45954890Q Botana Espiño Rosana P3341119 Aspectos substantivos e procesuais do delito de falta de pagamento do artículo 227 del Código Penal Aspectos sustantivos y procesales del delito de impago de pensiones del artículo 227 del Código Penal Substantive and procedural aspects of the offence of non-payment of support in article 227 of the Spanish Criminal Code Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Catalina Benavente, María de los Ángeles, Suárez Losada Ángel Luís, Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando Antonio Lotario Vilaboy Lois
77478645V García Cousido Sandra P3341119 Aspectos substantivos da acumulación xurídica de condeas; cuestións procesuais sobre a proposición de proba e delito de impago de alimentos do artigo 227 del Código Penal Aspectos sustantivos de la acumulación jurídica de condenas; cuestiones procesales acerca de la proposición de prueba y delito de impago de alimentos del artículo 227 del Código Penal Substantive aspects of the legal accumulation of convictions; procedural questions about the evidence offer and crime of non-payment of maintenance of article 227 of the Penal Code Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Catalina Benavente, María de los Ángeles, Suárez Losada Ángel Luís, Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando Antonio Lotario Vilaboy Lois
45846517L García Señarís Julio P3341119 Aspectos sustantivos e procesuais da violencia de xénero. Especial referencia á orden de protección e ó delito de coaccións Aspectos sustantivos y procesales de la violencia de genero. Especial referencia a la orden de protección y al delito de coacciones Substantive and procedural aspects of gender violence. Special reference to the order of protection and the crime of coercion Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Varela Gomez Bernardino,  Vázquez-Portomeñe Seijas Fernando Antonio, Vivero Vizoso M. Mar Lotario Vilaboy Lois
77416156L Pena Fraiz María P3341119 Aspectos procesuais e penáis da proba testifical nun procedemento penal por violencia de xénero Aspectos procesales y penales de la prueba testifical en un procedimiento penal por violencia de género Criminal and procedural aspects of the witness evidence in the criminal proceeding of gender based violence Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Varela Gomez Bernardino,  Vázquez-Portomeñe Seijas Fernando Antonio, Vivero Vizoso M. Mar Lotario Vilaboy Lois
35583786A Martínez Domínguez Alba P3341119 Os novos delitos de apropiación indebida e administración desleal tras a reforma do Código Penal de 2015 e a súa proba, con especial mención á testemuña de referencia Los nuevos delitos de apropiación indebida y de administración desleal tras la reforma del Código Penal de 2015 y su prueba, con especial mención al testigo de referencia The new crimes of misappropriation and fraudulent management since the reform of the Criminal Code in 2015 and its proof, with particular mention of witness by reference Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Varela Gomez Bernardino,  Vázquez-Portomeñe Seijas Fernando Antonio, Vivero Vizoso M. Mar Lotario Vilaboy Lois
44660483A Quintairos Casal Alba P3341119 O delito de apropiación indebida. Referencia especial á evidencia de indicacións e desenvolvemento xurisprudencial de casos agravados El delito de apropiación indebida. Especial referencia a la prueba de indicios y desarrollo jurisprudencial de supuestos agravados The crime of misappropriation. Special reference to evidence of indications and jurisprudential development of aggravated cases Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 22/02/2018 Varela Gomez Bernardino,  Vázquez-Portomeñe Seijas Fernando Antonio, Vivero Vizoso M. Mar Lotario Vilaboy Lois
34880027K Rodríguez López Óscar P3341119 Aspectos substantivos e procesuais da partición da herdanza Aspectos sustantivos y procesales de la partición de la herencia Substantive and procedural aspects of the inheritance partition Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 16/07/2018 Maroño Gargallo Jesús Waldo, Rodríguez Álvarez Ana, Tigo García María Belén Lotario Vilaboy Lois
35488828N Rey Barral Eduardo José P3341119 A extincion do contrato de traballo por vontade do traballador e a incidencia dos pactos de non concurrencia e permanencia La extincion del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y la incidencia de los pactos de no concurrencia y permanencia The extinction of the contract of employment by the will of the worker and the incidence of non-compete and permanence agreements Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 05/07/2018 Blanco Lobeiras Pedro,  Calo Amigo Cándido Lotario Vilaboy Lois
32720045S López Vidal Noa P3341119 Dereito societario: responsabilidade dos administradores e impugnación de acordos sociais. Derecho societario: responsabilidad de los administradores e impugnación de acuerdos sociales. Corporate law: administrators responsability and challenge of social agreements Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 05/07/2018 Martínez-Olivares Gómez José Luis,  Montero Vilar José Antonio Lotario Vilaboy Lois
78591558Y Laíño Rebollido Irene P3341119 Cuestións practicas sobre o delicto do artigo 311 do Código Penal e a intervención dos inspectores de traballo nos delictos do Título XV. Cuestions practicas sobre el delito del artículo 311 del Código Penal y la intervención de los inspectores de trabajo en los delitos del Título XV. Questions about the crime of the article 311 in criminal code and the intervention of the labour inspectors in the area of crimes stipulated in title XV. Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 05/07/2018 Catalina Benavente, María de los Ángeles, Suárez Losada Ángel Luís, Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando Antonio Lotario Vilaboy Lois
78948053R Anchia Lazaro Ander P3341119 Aplicación práctica do valor liberatorio do finiquito no despido. Apuntes sobre a conciliación preprocesal. Consideracións do despido obxetivo en situación do ERTE Aplicación práctica del valor liberatorio del finiquito en el despido. Apuntes sobre la conciliación preprocesal. Consideraciones del despido objetivo en situación del ERTE Practice application about settlement liberaty value in the dismissal. Notes about preprocess conciliation. Considerations in the objective dismissal for ERTE Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 03/07/2018 Blanco Lobeiras Pedro,  Calo Amigo Cándido Lotario Vilaboy Lois
Y4183848R Mustac Nada P3341119 Alta na seguridade social dos socios traballadores nas sociedades de capital e a extinción do contrato por incumprimento empresarial Alta en la seguridad social de los socios trabajadores en las sociedades de capital y la extinción del contrato por incumplimiento empresarial Social security registration for partners in a society of capital and the termination of contract caused by the entrepreneur Castelán Castelán 1ª Ord Finalizada 05/07/2018 Blanco Lobeiras Pedro,  Calo Amigo Cándido Lotario Vilaboy Lois

 

TRIBUNAIS DO TFM E CALENDARIO DE DEFENSA DOS TRABALLOS – 2ª CONVOCATORIA (xuño 2018):

TRIBUNAIS DO TFM E CALENDARIO DE DEFENSA DOS TRABALLOS – 1ª CONVOCATORIA (febreiro 2018):

 

Para o curso 2017-2018, na materia de Traballo Fin de Máster (P3341119), as prazas ofertadas nas distintas áreas son as seguintes:

  • Especialidade de Práctica Xurídica  Civil – 12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Mercantil -12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Laboral -12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Administrativa – 11 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Penal – 10 prazas