Máster oficial en Avogacía 2018-2020

TRABALLO FIN DE MASTER

Alumno/a Código Materia Galego Materia Castelán Materia Inglés Manuscrito Lectura Titor/Cotitor Coordinador
Dios Oujo Mónica P3341119 O despido obxectivo:causas, formalidades e circunstancias que determinan a súa nulidade ou improcedencia El despido objetivo: causas, formalidades y circunstancias que determinan su nulidad o improcedencia The objectivo dismissal: causes, formalities and circunmstances that determine its nullity or inappropriateness Castelán Castelán Blanco Lobeiras, Pedro  Calo Amigo, Cándido Lotario Vilaboy Lois
Fernández Boullón Lorena P3341119 A extinción do contrato de traballo por causas alleas á vontade do traballador. Tipoloxías e efectos. La extinción del contrato de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador. Tipologías y efectos. The extinction for the exployment contract for causes beyond the worker´s will. Types and effects. Galego Galego Blanco Lobeiras, Pedro  Calo Amigo, Cándido Lotario Vilaboy Lois
Fernández Santas Andrea P3341119 Incumprimento empresarial como causa da extinción indemnizada do contrato de traballo. Incumplimiento empresarial como causa de la extinción indemnizada del contrato de trabajo. Default business as a cause of indemnified termination of the employment contract. Castelán Castelán Blanco Lobeiras, Pedro  Calo Amigo, Cándido Lotario Vilaboy Lois
Basteiro Álvarez Nuria P3341119 O incumprimento empresarial como causa de extinción indemnizada do contrato e a movilidade xeográfica como exercicio do ius variandi ou como modificación sustancial. El incumplimiento empresarial como causa de extinción indemnizada del contrato y la movilidad geográfica como ejercicio del ius variandi o como modificación sustancial. Business breach as a cause of indemnified termination of the contract and geographical mobility as an exercise of ius variandi or as a substantial modification. Castelán Castelán Blanco Lobeiras, Pedro  Calo Amigo, Cándido Lotario Vilaboy Lois
Campos Lourido Ana P3341119 A ruptura do vínculo laboral: fin do contrato de traballo por incumprimento do empresario vs. despedimento colectivo. Análise das causas e consecuencias. La ruptura del vínculo laboral: fin del contrato de trabajo por incumplimiento del empresario vs. despido colectivo. Análisis de las causas y consecuencias. The breakdown of the employment link: end of the employment contract for non-compliance of the employer vs. collective dismissal. Analysis of the causes and consequences. Castelán Castelán Blanco Lobeiras, Pedro; Maneiro Vázquez, Yolanda Lotario Vilaboy Lois
Martínez Fornos Belinda P3341119 O réxime xurídico dos traballadores “indefinidos non fixos” e o cómputo de extincións asimiladas a efectos da consideración de despedimento colectivo. El régimen jurídico de los trabajadores “indefinidos no fijos” y el cómputo de extinciones asimiladas a efectos de la consideración de despido colectivo The legal regime of “indefinite non permanent” workers and the count of equvalents extinctions for the purpose of account a collective redundancy. Castelán Castelán Blanco Lobeiras, Pedro; Maneiro Vázquez, Yolanda Lotario Vilaboy Lois
Tejera López Yolanda P3341119 Modificación das condicións laborais: consecuencias e procesos de impugnación. Modificación de condiciones laborales: consecuencias y procesos de impugnación. Modification of working conditions consequences and appeal processes Castelán Castelán Blanco Lobeiras, Pedro; Maneiro Vázquez, Yolanda Lotario Vilaboy Lois
López Silva Nerea P3341119 A extinción do contrato de traballo por vontade do traballador e a impugnación de sancións La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador y la impugnación de sanciones. The termination of the employment contract by the will of the worker and the sanctions regime under challenge. Castelán Castelán Blanco Lobeiras, Pedro; Maneiro Vázquez, Yolanda Lotario Vilaboy Lois
Núñez Sande Natalia P3341119 A impugnación dos acordos sociais de enaxenación das participacións sociais en autocartera e a revelación dos secretos empresariais. La impugnación de acuerdos sociales de enajenación de las participaciones sociales en autocartera y la revelación de secretos empresariales. The challenge of social agreements for the alienation of shares in treasury stock and the disclosure of business secrets Castelán Castelán Martínez-Olivares Gómez, José Luis;  Montero Vilar, José Antonio Lotario Vilaboy Lois
González Seráns Iván P3341119 A responsabilidade do administrador concursal e o réxime de autocarteira nas sociedades de responsabilidade limitada La responsabilidad del administrador concursal y el régimen de autocartera en las sociedades de responsabilidad limitada. The liability of the insolvency administrator and the treasury stock regime in limited liability companies. Castelán Galego Martínez-Olivares Gómez, José Luis;  Montero Vilar, José Antonio Lotario Vilaboy Lois
Rodríguez Álvarez Sara P3341119 A impugnación de acordos sociais e a remoción das crises económicas das sociedades de capital. La impugnación de acuerdos sociales y la remoción de las crisis económicas de las sociedades de capital. The legal remedies to challenge a social agreement and overcoming the economic crisis of social companies. Castelán Castelán Martínez-Olivares Gómez, José Luis;  Montero Vilar, José Antonio Lotario Vilaboy Lois
Ossandon Otero Tomás Alejandro P3341119 Aplicación dos contratos mercantís de colaboración e impugnación de acordos por imcumprimento de pactos parasociais. Aplicación de los contratos mercantiles de colaboración e impugnación de acuerdos por incumplimiento de pactos parasociales. Implementation for commercial collaboration contracts and challenging of social resolutions by breach of shareholders´agreements. Castelán Castelán Martínez-Olivares Gómez, José Luis;  Montero Vilar, José Antonio Lotario Vilaboy Lois
Iglesias Rarís Miguel P3341119 A adquisición pola sociedade das súas propias participacións ou accións e a disolución pola paralización dos órganos sociais. La adquisición por la Sociedad de sus propias participaciones o acciones y la disolución por la paralización de sus órganos sociales. The acquisition by the company of its own units or shares and the dismantling of the company as a result of the paralysis of its intruments. Galego Castelán Constenla Vega, Javier; Montero Vilar, José Antonio Lotario Vilaboy Lois
Álvarez González Raúl P3341119 Viabilidade das cooperativas de traballo asociado de músicos e alternativas substantivas e procesuais para a disolución dunha sociedade. Viabilidad de las cooperativas de trabajo asociado de músicos y alternativas sustantivas y procesales para la disolución de una sociedad. Viability of cooperatives of associated work of musicians and substantive and procedural alternatives for the dissolution of a company. Galego Castelán Constenla Vega, Javier; Montero Vilar, José Antonio Lotario Vilaboy Lois
Moledo Fernández Noelia P3341119 Diferentes cuestións que poden xurdir no ámbito societario: competencia desleal e concurso de acredores. Diferentes cuestiones que pueden surgir en el ámbito societario: competencia desleal y concurso de acreedores. Diferent issues that companies con present: unfair competition and bankruptcy proceedings. Galego Galego Constenla Vega, Javier; Montero Vilar, José Antonio Lotario Vilaboy Lois
Estévez González Alexandra P3341119 Problemática en Sociedades Limitadas. Consecuencias da sucesión de participacións sociais e competencia desleal. Problemática en Sociedades Limitadas. Consecuencias de la Sucesión de Participaciones Sociales y Competencia Desleal. Problematic in Limited Companies. Consequences of the Succession of Social Participations and Unfair Competition. Castelán Castelán Constenla Vega, Javier; Montero Vilar, José Antonio Lotario Vilaboy Lois
Fernández Alves Daniel P3341119 Os administradores de Sociedades e os efectos do concurso de acreedores. Los administradores de Sociedades y los efectos del concurso de acreedores Company administrators and the effects of the creditors contest. Castelán Castelán Constenla Vega, Javier; Montero Vilar, José Antonio Lotario Vilaboy Lois
López Bóveda Borja Miguel P3341119 Os aspectos económicos na xestións dos servizos locais. Los aspectos económicos en la gestión de los servicios locales. The economic aspects in the management of local services. Castelán Castelán Garrido Juncal, Andrea; Varela Ferreiro, Juan José Lotario Vilaboy Lois
Fernández Pumar Alicia P3341119 Formas de prestación dos servicios sociais. Especial referencia ó convenio e ó consorcio. Formas de prestación de los servicios sociales. Especial referencia al convenio y al consorcio. Ways to provide social services. Special mention of the agreement and the consortium. Castelán Castelán Garrido Juncal, Andrea; Varela Ferreiro, Juan José Lotario Vilaboy Lois
Cocera Pérez Alfonso P3341119 Urbanismo e normas de contratación do Sector Público: diferentes situacións no solo urbano e custos da urbanización. Urbanismo y normas de contratación del Sector Público: diferentes situaciones en el suelo urbano y coste de urbanización. Urban planning and public sector procurement rules: different situations in urban land and development costs. Castelán Castelán Garrido Juncal, Andrea; Varela Ferreiro, Juan José Lotario Vilaboy Lois
Pensado Sande Jaime P3341119 A reposición da legalidade urbanística. La reposición de la legalidad urbanística. The restorement of the urban legality. Castelán Castelán Álvarez Fernández, Luís; Santiago Iglesias, Diana Lotario Vilaboy Lois
Grande Rodríguez Manuel Diego P3341119 Emprego público e réxime disciplinario. Empleo público y régimen disciplinario. Public employment and disciplinary regulations. Galego Galego Álvarez Fernández, Luís; Santiago Iglesias, Diana Lotario Vilaboy Lois
Tarrío Castro María Mar P3341119 A execución: orde xurisdicional contencioso-administrativo e función pública. La ejecución: orden jurisdiccional contencioso-administrativo y función pública. The execution: contencious-administrative jurisdictional order and public function. Castelán Castelán Álvarez Fernández, Luís; Santiago Iglesias, Diana Lotario Vilaboy Lois
Brañas Moledo Pablo P3341119 Anállise e estudo xurisprudencial da figura do escalamento no roubo con forza. Análisis y estudio jurisdiprudencial de la figura del escalamiento en el robo con fuerza. Analysis and jurisprudential study of the figure of escalation in the robbery with force. Castelán Castelán Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando Antonio;   Vivero
Vizoso, M. Mar
Lotario Vilaboy Lois
Rojas Baquero Gloria Katherine P3341119 O delito de roubo con forza nas cousas. Posibles agravantes e modificacións introducidas no ano 2015. El delito de robo con fuerza en las cosas. Posibles agravantes y modificaciones introducidas en el año 2015. The crime of robbery with force in things.Possible aggravating and modifications introduced in 2015. Castelán Castelán Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando Antonio;   Vivero
Vizoso, M. Mar
Lotario Vilaboy Lois
FERNANDEZ-FEIJOO ALLER ANA P3341119 O delito de impago de pensións: cuestións problemáticas. El delito de impago de pensiones: cuestiones problemáticas. The offense of pensions´default: problematic issues. Castelán Castelán Pérez Rivas, Natalia;  Vivero Vizoso, M. Mar Lotario Vilaboy Lois
Torres dos Santos Ánxela María P3341119 Cuestións relevantes do delito de impago de pensións do artigo 227 do Código Penal. Cuestiones relevantes del delito de impago de pensiones del artículo 227 del Código Penal. Relevant issues of the crime of non-payment of pensions under article 227 os the Criminal code. Castelán Castelán Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando Antonio;   Vivero
Vizoso, M. Mar
Lotario Vilaboy Lois
Martín Padrón Enrique P3341119 A incidencia do consentimento da vítima no delito de quebrantamento de condena ou medida cautelar. La incidencia del consentimiento de la víctima en el delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar. The incidence of the victim´s consent in the crime of breaking the sentenci or precautionary measure. Castelán Castelán Pérez Rivas, Natalia;  Vivero Vizoso, M. Mar Lotario Vilaboy Lois
Vázquez Rico Andrea P3341119 A orde de afastamento: reflexións sobre a súa regulación actual. La orden de alejamiento: reflexiones sobre su regulación actual. The restraining order: reflections on its current regulation. Galego Galego Pérez Rivas, Natalia;  Vivero Vizoso, M. Mar Lotario Vilaboy Lois
Llovera Salgado Irea María P3341119 Unha análise do WhatsApp e a declaración da vítima testemuña como proba de cargo no proceso penal. Un análisis del WhatsApp y la declaración de la víctima testigo como prueba de cargo en el proceso penal. A WhatsApp analysis and the witness victim statement as an sufficient evidence in the criminal process. Castelán Castelán Alonso Salgado, Cristina; Suárez Losada, Ángel Luís Lotario Vilaboy Lois
Varela García Roberto José P3341119 Roubo de uso de vehículo e condución a velocidade excesiva, aspectos penais e procesuais. Robo de uso de vehículo y conducción a velocidad excesiva; aspectos penales y procesales. Joyridding and excessive spedd driving, criminal and procedural aspects. Castelán Castelán Alonso Salgado, Cristina; Suárez Losada, Ángel Luís Lotario Vilaboy Lois
Liebanas Guijosa Noemí P3341119 Intercepción policial dun vehículo que se dá a fuga; achega ao proceso penal das video-grabacións captadas na rúa; e prazo máximo para a instrucción penal: unha análise procesual penal. Intercepción policial de un vehículo que se da a la fuga; aportación al proceso penal de las videograbaciones captadas en la calle; y plazo máximo para la instrucción penal: un análisis procesal penal. Police interception of a hit-and-run vehicle; the contribution of street video recordings to criminal proceedings and the time limit for criminal investigation: a criminal procedure analysis. Castelán Castelán Alonso Salgado, Cristina; Suárez Losada, Ángel Luís Lotario Vilaboy Lois
Rosal Rodríguez Manuel P3341119 Mecanismos de protección dos clientes de servizos financieiros. Dereito de información e dereito de transparencia.. Mecanismos de protección de los clientes de servicios financieros. Derecho de información y derecho de transparencia Protection mechanisms of customers of financial services. Information right and transparency. Castelán Castelán Abeal Rodríguez, Juan J.; Trigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
Díaz Seco Laura P3341119 O deber de información precontractual na contratación de servizos financieiros con consumidores. El deber de información precontractual en la contrataciónde servicios financieros con consumidores. The duty of pre-contractual information when contracting financial services with consumers. Castelán Castelán Abeal Rodríguez, Juan J.; Trigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
Sueiro Paz Alejandro P3341119 Transparencia e abusividade na contratación hipotecaria con consumidores e usuarios. Transparencia y abusividad en la contratación hipotecaria con consumidores y usuarios. Transparency and abuse in mortgage contracting with consumers and users. Castelán Castelán Abeal Rodríguez, Juan J.; Trigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
Colomer Muñiz Inés P3341119 Efectos da declaración de nulidade de cláusulas abusivas
insertas nos contratos de préstamos hipotecarios celebrados con consumidores
Efectos de la declaracion de nulidad de cláusulas abusivas
insertas en los contratos de préstamos hipotecarios celebrados con consumidores
Effects of the declaration of nullity of abusive clauses inserted in mortagage loan agreements concluded with consumers. Castelán Castelán Abeal Rodríguez, Juan J.; Trigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
Martínez Valladares Lidia P3341119 A indemnización por clientela no contrato de axencia: particularidades e problemática. La indemnización por clientela en el contrato de agencia: particularidades y problemática. Compensation for clientele in the agency contract: particularities and problems. Castelán Castelán Abeal Rodríguez, Juan J.; Trigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
Varela Alvite Ana P3341119 A retribución do axente comercial con especial atención ao
sistema de remuneración mediante comisión e ás indemnizacións reguladas para o momento da extinción do
La retribución del agente comercial con especial atención al
sistema de remuneración mediante comisión y a las indemnizaciones reguladas para el momento de la extinción
Commercial agent compensation with a particular focus on commnission system and compensations regulated by law. Galego Galego Abeal Rodríguez, Juan J.; Trigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
Oubiña Vázquez Carolina P3341119 O proceso civil en materia de seguros: aportación da proba pericial de parte, acción de impugnación do artigo 38 LCS e imparcialidade xudicial. El proceso civil en materia de seguros: aportacion de la prueba pericial de parte, accion de impugnación del artículo 38 LCS e imparcialidad judicial. The civil process in the matter of insurance: contribution of the expert test of part, action of challenge of the 38 LCS and judicial impartiality. Galego Galego Maroño Gargallo, Jesús Waldo; Rodríguez Álvarez, Ana Lotario Vilaboy Lois
Ribao Fernández Pablo P3341119 A achega procesal da correspondencia privada como fonte de proba e a aportación do dictame pericial. La aprotación procesal de la correspondencia privada como fuente de prueba y la aportación del dictamen pericial. The procedural contribution of private correspondence as a source of evidence and the contribution of the expert opinion. Castelán Castelán Maroño Gargallo, Jesús Waldo; Rodríguez Álvarez, Ana Lotario Vilaboy Lois
Penas Soutiño Miriam P3341119 Aspectos xerais da Lei de Contrato de seguro, con especial referencia ao artigo 38 LCS: a proba da preexistencia dos enseres. Aspectos generales de la Ley de Contrato de Seguro, con especial referencia al artículo 38 LCS: la prueba de la preexintencia de los enseres. General aspects of the Insurance Contract Law, with special reference to art. 38 LCS: the test of the preexistence of objects. Castelán Castelán Maroño Gargallo, Jesús Waldo; Rodríguez Álvarez, Ana Lotario Vilaboy Lois
Muñiz Resúa Begoña P3341119 Proceso en materia de seguros, procedemento do artigo 38 da Lei de Contrato de Seguros e achegamento de conversacións de WhatsApp ao Proceso Civil. Proceso en materia de seguros, procedimiento del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguros y aportación de conversaciones de WhatsApp al Proceso Civil. Judicial process regarding insurance, article 38 procedure of the Insurance contract law and input of Whatsapp´s conversation to the Civil Process. Castelán Galego Maroño Gargallo, Jesús Waldo; Rodríguez Álvarez, Ana Lotario Vilaboy Lois
Romero Álvarez Carla P3341119 Mensaxes de WhatsApp como proba e responsabilidade por danos no réxime de Propiedade Horizontal. Mensajes de WhatsApp como prueba y responsabilidad por daños en el régimen de Propiedad Horizontal. WhatsApp messages as an evidence and liability for damages in the Horizontal Property System. Castelán Castelán Maroño Gargallo, Jesús Waldo; Noya Ferreiro, Maria Lourdes Lotario Vilaboy Lois
Varela Alvite Ana P3341119 A retribución do axente comercial con especial atención ao
sistema de remuneración mediante comisión e ás indemnizacións reguladas para o momento da extinción do contrato
La retribución del agente comercial con especial atención al
sistema de remuneración mediante comisión y a las indemnizaciones reguladas para el momento de la extinción del contrato
Commercial agent compensation with a particular focus on commnission system and compensations regulated by law. Galego Galego Abeal Rodríguez, Juan J. ; Trigo García, María Belén Lotario Vilaboy Lois
Rondon Rodriguez Ana Marbelis P3341119 Posibilidade que ten a demandante de achegar o Dictamen Pericial despois de presentada a demanda e Reclamación do importe polos danos causados pola inundación Posibilidad que tiene la actora de aportar el Dictamen Pericial después de presentada la demanada y Reclamación de cantidad por daños y perjuicios causados por la inundación Possibility of the plaintiff to provida the Expert Opinion after filing the claim an Claim of amount of damage caused by flooding Castelán Castelán Maroño Gargallo, Jesús Waldo; Noya Ferreiro, Maria Lourdes Lotario Vilaboy Lois
Seijas Salinas Astrid Carolina P3341119 Regulación do solo rústico en Galicia e aspectos prácticos do expediente de reposición da legalidade urbanística Regulación del suelo rústico en Galicia y aspectos prácticos del expediente de reposición de la legalidad urbanística Regulation of rustic land in Galicia and practical aspects of the urban planning replacement procedure Castelán Castelán Álvarez Fernández, Luís; Santiago Iglesias, Diana Lotario Vilaboy Lois
Iglesias Núñez Iago P3341119 Virtualidade procesual da dilixencia de declaración na sede
da policía; períodos máximos de instrucción; e a actividade de alterne: unha análise procesual penal.
Virtualidad procesal de la diligencia de declaración en sede
policial; plazos máximos de instrucción; y la actividad de alterne; un análisis procesal penal.
Procedural virtuality of the diligence of declaration in police
headquarters; maximun periods of instruction; and the activity of hostess: a criminal procedural analysis
Castelán Castelán Alonso Salgado, Cristina; Suárez Losada, Ángel Luís Lotario Vilaboy Lois

 

TRIBUNAIS DO TFM E CALENDARIO DE DEFENSA DOS TRABALLOS – 3ª OPORTUNIDADE (setembro 2020):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAIS DO TFM E CALENDARIO DE DEFENSA DOS TRABALLOS – 2ª OPORTUNIDADE (xullo 2020):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO: A entrega dos TFM fixada para o próximo 6 de xullo será ás 13:15 h. nas instalacións da EPX.

NOVAS DATAS DE PRESENTACIÓN E DEFENSA DOS TRABALLOS FIN DE MÁSTER – (xullo e setembro 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAIS DO TFM E CALENDARIO DE DEFENSA DOS TRABALLOS – 1ª OPORTUNIDADE (febreiro 2020):

Para o curso 2019-2020, na materia de Traballo Fin de Máster (P3341119), as prazas ofertadas nas distintas áreas son as seguintes:

  • Especialidade de Práctica Xurídica  Civil – 12 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Mercantil -9 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Laboral -8 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Administrativa – 8 prazas
  • Especialidade de Práctica Xurídica Penal – 12 prazas