Máster oficial en Avogacía 2021-2023

BOLSAS DE COLABORACIÓN

O Ilustre Colexio de Avogados de Santiago (ICAS) ven ofertando cada curso académico 10 bolsas de colaboración para os alumnos/as das actividades formativas que imparte ou nas que colabora a Escola de Práctica Xurídica (EPX).

 

CURSO 2021/2023

 • Solicitantes.- Poderán solicitar as bolsas de colaboración os alumnos/as das actividades formativas que imparte ou nas que colabora a Escola, entre eles os do Máster Universitario de Avogacía (Santiago).
 • Nº de bolsas.- 10.
 • Contía das bolsas.- 700 € / 300 €
 • Duración da colaboración.- Modalidade a) Un curso académico; Modalidade b) 150 horas
 • Prazo de solicitude.- do 23 de agosto ao 1 de setembro de 2021
 • Exención de vinculación laboral: sen efectos xurídico laborais entre o bolseiro, a entidade patrocinadora ou a Escola de Práctica Xurídica.

 

Documentación a acompañar:*

 • Impreso de solicitude debidamente cuberto,
 • Currículum vítae,
 • Fotocopia do libro de familia,
 • Copia completa da declaración do IRPF, referida ao ano 2020 dos membros que constitúen a unidade familiar á que pertence o solicitante, xunto coa folla de liquidación de ingresos selada pola entidade bancaria ou Delegación de Facenda na que foi presentada.

* A documentación deberá entregarse no Negociado da Escola de Práctica Xurídica.

Corresponde á Xerencia do ICAS aclarar as normas presentes e ditar as precisas para o seu desenvolvemento.

Máis información en:

 • Instalacións da EPX (Facultade de Dereito, planta sótano, Santiago)
 • Teléfono: +34 881 814 675
 • Correo electronico: epjdir@usc.es