Máster oficial en Avogacía 2021-2023

CRITERIOS DE ADMISIÓN

No caso de haber máis solicitudes que prazas ofertadas aplicaranse os seguintes criterios específicos de selección:

  • Expediente Académico ponderado: 50%
  • Curriculum : 20%
  • Experiencia profesional no campo da titulación: 20%
  • Carta de motivación 10%

Resérvanse 10 prazas para os licenciados en Dereito sempre que reúnan requisitos mellores que o primeiro dos graduados que quede en lista de agarda. (Se quedaren prazas vacantes no campus de Lugo ofreceranse aos alumnos que non obtivesen praza en Santiago).