Máster oficial en Avogacía 2015-2017

EQUIPO DOCENTE

 1. A) Curso de formación

A Lei 34/2006 establece, no seu art. 4.3º, que nos “cursos de formación” para avogados deberá garantirse “a presenza da metade, alomenos, de profesionais colexiados exercentes. De conformidade con dita lei e co establecido no seu Regulamento de desenvolvemento, o profesorado do “curso de formación” do máster estará integrado por:

 • un 40% de profesorado universitario contratado ou funcionario.
 • un 60% de profesorado pertencente a avogacía e a outras profesións xurídicas relevantes para a formación do futuro avogado.

As materias de Introdución ao exercicio profesional e Quenda de oficio, Deontoloxía profesional e Réxime de responsabilidade e Escritura e Oratoria forense serán impartidas na súa totalidade por profesorado pertencente a avogacía e a outras profesións xurídicas.

O profesorado que impartiu ás materias dos Módulos I e II do Plan de Estudos do Máster para o curso 2015-2016 da promoción 2015-2017 é o seguinte:

P3341M01 – Módulo I: Introducción Al Ejercicio Profesional y Deontología

 – P3341101 – Introdución Ao Exercicio Profesional e Quenda De Oficio

 • Lotario Vilaboy Lois, coordinador académico do Máster e director da EPX de Santiago.
 • Ulises Bétolo García, avogado.
 • Gerardo Gándara Moure, avogado e exdirector da EPX da Coruña.
 • Alejandro Padín Vidal, avogado.
 • Ramón Quintela Miramontes, avogado e coordinador da materia.
 • Manuel Arza Galán, avogado e secretario técnico do Colexio de Avogados de Santiago.
 • Javier Constenla Vega, avogado e membro da Xunta de Goberno do ICA de Santiago.
 • Maria Jesús Matovelle Gómez, avogada.
 • Jesús Waldo Maroño Gargallo, avogado e secretario da EPX de Santiago de Compostela.
 • Jose A. Araujo Hernández, avogado e secretario técnico do Colexio de Avogados de Vigo.

 – P3341102 – Deontoloxía Profesional e Réxime de Responsabilidade

 • Timoteo Gutiérrez Valerio, avogado e coordinador da materia.
 • María Jesús Vieito Mayo, avogada.
 • Jose Antonio Pena Beiroa, economista.
 • Jose Antonio Araujo Hernández, avogado e secretario técnico do Colexio de Avogados de Vigo.

 – P3341103 – XX.PP e Medios Alternativos de Solución de Conflitos

 • Jesús Fernández Brea, rexistrador.
 • Jose Manuel Amigo Vázquez, notario.
 • Elena Gómez-Segade González, Avogada, Mediadora e Coordinadora Do Módulo.
 • Raquel Castillejo Manzanares, catedrática de Dereito Procesual da USC.
 • Pedro Blanco Lobeiras, avogado.
 • Ramon Arce Fernándes, catedrático de Psicoloxía Social da USC.
 • José Carlos García Cumplido, avogado.
 • Montserrat Rodríguez Varela, inspectora de consumo do IGC da Xunta de Galicia.
 • Olga Failde Picallo, avogada-equipo de Mediación Intraxudicial do Xulgado de Familia de Santiago.
 • Esther Pérez Marcos, avogada, mediadora.

 – P3341104 – Escritura e Oratoria Forense

 • Lotario Vilaboy Lois, coordinador académico do Máster e director da EPX de Santiago.
 • Maria Luisa Regueira Pardavila, avogada.
 • Mar Vivero Vizoso, avogada e coordinadora do módulo.
 • Lourdes Pérez González, técnica facultativa de bibliotecas da USC.

P3341M02  Módulo II:  Práctica Jurídica

 – P3341105 – Práctica Xurídica Civil I

 • Javier Maseda Rodríguez, profesor titular de Dereito Internacional Privado da USC.
 • Maria José Pardo Pumar, profesora contratada de Dereito Civil da USC.
 • Carlos Paz Costas, avogado.
 • Lotario Vilaboy Lois, coordinador académico do Máster e director da EPX de Santiago.
 • María Jesús Vieito Mayo, avogada.
 • Waldo Maroño Gargallo, avogado e coordinador da materia.
 • Roberto Soto Sola, maxistrado.
 • Juan José Abeal Rodríguez , avogado.
 • Manuel Silva Rodríguez, avogado.
 • José Manuel Silvosa Tallón, secretario xudicial.
 • Juan C. Carballal Paradela , maxistrado.

 – P3341106 – Práctica Xurídica Civil II

 • Lourdes Noya Ferreiro, profesora titular de Dereito Procesual da USC.
 • Belén Trigo García, profesora contratada doutora de Dereito Civil da USC.
 • Javier Maseda Rodríguez, profesor titular de Dereito Internacional Privado da USC.
 • María Fernández Escudero, avogada.
 • Waldo Maroño Gargallo, avogado.
 • Manuel Franc. Martin García, avogado.
 • Ana Rodríguez Álvarez, profesora contratada de Dereito Procesual da USC.
 • Araceli Del Rio Otero, avogada.
 • Juan Carlos Carballal Paradela, maxistrado do Xulgado de Instrución núm. 4 de Vigo.
 • Roberto Soto Sola, maxistrado do Xulgado de Primeira Instancia núm. 6 de Santiago de Compostela.
 • Fuencisla Ladron De Cegama, fiscal da Fiscalía de Santiago de Compostela.
 • Luz Blanco Vidal, avogada.
 • Gonzalo Sans Besada, xuíz de Instrucción e Primeira Instancia nº 2 de Lalín.

 – P3341107 – Práctica Xurídica Mercantil

 • José Antonio Montero Vilar, avogado e profesor asociado da USC.
 • Jose Luis Martínez-Olivares Gómez, avogado e coordinador da materia.
 • Javier Balo Couto, avogado.
 • Miriam Martínez Pérez, avogada
 • Ángel Fernández-Albor Baltar, catedrático de dereito mercantil da USC.
 • Carolina Pena Anllo, avogada
 • Eugenia Vázquez López, avogada.
 • Pablo Geijo Reija, avogado
 • Jesús Sánchez Veiga, avogado
 • María Salomé Martínez Bouzas , maxistrada.

 – P3341108 – Práctica Xurídica Laboral I

 • Pedro Blanco Lobeiras, avogado, xefe dos Servizos Xurídicos de UXT-Galicia e coordinador da materia.
 • Emilio Fernández De Mata, maxistrado, Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
 • Yolanda Maneiro Vázquez, profesora titular de Dereito do Traballo e Seguridade Social da USC.
 • Rosa Vila Amarelle, avogada e asesora xurídica da CIG.

 – P3341109 – Práctica Xurídica Laboral II

 • Candido Calo Amigo, profesor laboral de Dereito do Traballo e Seguridade Social da USC.
 • Pedro Blanco Lobeiras, avogado, xefe dos Servizos Xurídicos de UXT-Galicia e coordinador da materia.
 • Ángel González Quintás, letrado da Seguridade Social.
 • Emilio Fernández de Mata, maxistrado, Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

 – P3341110 – Práctica Xurídica Administrativo I

 • Xosé A. Sarmiento Mendez, letrado Oficial Maior do Parlamento de Galicia e profesor de Dereito Administrativo na USC.
 • Javier Sánchez-Agustino Mariño, avogado e coordinador da materia.
 • Dolores Rivera Frade, maxistrada do TSXG.
 • Juan Varela Ferreiro, avogado.
 • Miguel Formoso Sobrado, letrado da administración no Xulgado do Contencioso-administrativo nº 1 de Santiago de Compostela.
 • Natalia Solar Jimeno, letrada da Xunta de Galicia.
 • Luis Álvarez Fernández, avogado.

 – P3341111 – Práctica Xurídica Administrativa II

 • Paulo López Porto, avogado e coordinador da materia.
 • Ulises Bértolo García, avogado.
 • Xosé Antón Sarmiento Méndez, letrado Oficial Maior do Parlamento de Galicia e profesor de Dereito Administrativo na USC.
 • Yolanda Teixido Infante, xefa do Servizo de Licencias e Disciplina do Concello de A Coruña.
 • Juan José Varela Ferreiro, avogado.
 • Javier Suárez García, avogado do Estado.
 • Andrea Garrido Juncal, profesora contratada interina de Dereito Administrativo na USC.
 • Luis Jaime Rodriguez Fernández, xefe do Servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación Provincial da Coruña.
 • Miguel Formoso Sobrado, letrado da administración no Xulgado do Contencioso-administrativo nº 1 de Santiago de Compostela.
 • Dolores Rivera Frade, maxistrada do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
 • Natalia Solar Jimeno, letrada da Xunta de Galicia.
 • Ángel Suárez Losada, avogado.

 – P3341112 – Práctica Xurídica Penal I

 • Fernándo Vázquez-Portomeñe Seijas, profesor titular da área de Dereito Penal na USC.
 • Belén Hospido Lobeiras, avogada.
 • Almudena Valiño Ces, profesora contratada da área de Dereito Procesual na USC.
 • Angeles Catalina Benavente, profesora doutora da área de Dereito Procesual na USC.
 • Mar Vivero Vizoso, avogada.
 • Margarita Guillén Vázquez, maxistrada do Xulgado de Instrución nº 2 de Santiago de Compostela.
 • José Gómez Rey, maxistrado, sección sexta de Santiago da Audiencia Provincial da Coruña.
 • Aranzazu Sanjosé González, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.
 • Cristina Navares Villar, maxistrada, Audiencia Provincial, sección nº 4 de Pontevedra.
 • Antonio Roma Valdés, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.
 • Carlos Martínez Carrillo, avogado.
 • Ana Belén Cajoto Berdeal, secretaria do Xulgado Penal nº 1 de Santiago de Compostela.
 • Luis Aláez Legeren, maxistrado do Xulgado do Penal nº 1 de Santiago de Compostela.
 • Raquel Álvarez Barreiro, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.

 – P3341113 – Práctica Xurídica Penal II

 • Bernardino Varela Gómez, profesor titular de Dereito Procesual da USC.
 • Gumersindo Guinarte Cabada, profesor titular de Dereito Penal da USC.
 • Pablo Varela Castejón, fiscal.
 • Alberto González-Abraldes, avogado.
 • Beatriz Alfonso Espiñeira, xurista do corpo superior de Técnicos de Institucións Penitenciarias.
 • Ana Reguera Freire, avogada.
 • Aránzazu San Jose Gónzález, fiscal da Fiscalía de Santiago de Compostela.
 • Ángeles Catalina Benavente, profesora contratada doutora de dereito procesual da USC.
 • Patricia López Arnoso, avogada.
 • Andrés Lago Louro, maxistrado do xulgado de Instrución nº 3 de Santiago de Compostela.
 • Susana Pazos Méndez, maxistrado do xulgado do Penal nº 2 de Ourense
 • Antonio Roma Valdés, fiscal da Fiscalía da área de Santiago de Compostela.
 • Raquel Álvarez Barreiro, fiscal da Fiscalía de Santiago de Compostela.
 • Margarita Guillén Vázquez, maxistrada do Xulgado de Instrucción nº 3 de Santiago de Compostela.

 – P3341114 – Práctica Xurídica Tributaria, Internac, Const, UE

 • Juan José Nieto Montero, profesor titular de Dereito financeiro e tributario da USC.
 • Maria Jesús Matovelle Gómez, avogada e coordinadora da materia.
 • Beatriz Pena Domínguez, avogada.
 • Alicia María Lorenzo Ucha, avogada.
 • Santiago Valencia Vila, letrado xefe do Gabinete de Asuntos Constitucionais da Xunta.
 • Mariano Sierra Rodríguez, avogado.
 • Juan Carlos Carballal Paradela, maxistrado do Xulgado de Instrución nº 4 de Vigo.
 • Carlos Teijo García, profesor contratado doutor da área de Dereito internacional público e relacións internacionais.
 • Miguel E. Arenas Meza, profesor contratado doutor da área de Dereito internacional público e relacións internacionais.

 

 1. B) Prácticas externas

O ICA de Santiago, a través da EPX conveniada, e a Comisión Académica, garantirán o cumprimento dos requisitos do período de prácticas establecido no Regulamento de desenvolvemento da Lei de acceso, para todos os estudantes matriculados no Máster.

A xestión de todos os créditos de “prácticas externas” corresponde ó ICA de Santiago, que os desenvolverá e coordinará a través da EPX. A tal efecto, seleccionará os despachos, administracións, órganos xudiciais, institucións e entidades onde se realicen, así como os titores e colaborares que as dirixan. Determinará o plan detallado, calendario e horario de prácticas e establecerá os mecanismos de control precisos para a comprobación da súa axeitada realización e aproveitamento. Corresponderá á Comisión Académica a aprobación do correspondente plan operativo das “prácticas externas”.

Os titores das “prácticas externas” serán avogados vinculados ao ICA de Santiago, cun exercicio profesional de, alomenos, cinco anos, sen prexuízo da posible colaboración doutros profesionais, cando así se considere conveniente (en particular, no que se refire as prácticas en administracións públicas e órganos xudiciais), a proposta do propio Colexio.

A adxudicación de destinos dos estudantes para a realización do período de prácticas será realizada pola EPX, por medio do oportuno procedemento aprobado pola Comisión Académica.

Durante o período de prácticas externas os estudantes contarán cun coordinador de prácticas e estarán suxeitos á duración, calendario, horario, lugar e actividade que se establezan, aplicaranse con dilixencia ás tarefas encomendadas, manteranse en contacto co titor e gardarán o sixilo sobre as tarefas que estean a realizar durante este período e unha vez este teña rematado.

A realización das prácticas de formación por parte dos estudantes non constitúe vínculo laboral nin contractual de ningún tipo entre estes e as partes asinantes, ni comportará contraprestación económica algunha para o estudantes durante o seu desenvolvemento, no sendo aplicable o Estatuto dos Traballadores.

A EPX conta con mais de corenta despachos profesionais colaboradores. Tamén os titulares dos órganos xudiciais do partido xudicial de Santiago e doutros partidos da comunidade autónoma, a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia e da USC, así como diferentes administracións locais veñen colaborando tradicionalmente na impartición do título propio da Escola ao que substitúe o máster.

– P3341117 e P3341118 – Práctica Externas en Despachos de Avogados I e II

 • Abal Lourido, Carlos. Nº colexiado: 968 – ICA Santiago
 • Alonso de la Peña, Santiago. Nº colexiado: 1.186 – ICA Santiago
 • Arceo Túñez, Victor. Nº colexiado: 1.753 – ICA Santiago
 • Arnoso Moure, Rocío. Nº colexiada: 1.860 – ICA Santiago
 • Arza Galán, Montserrat. Nº colexiada: 1.770 – ICA Santiago
 • Babío Arcay, José Manuel. Nº colexiado: 831 – ICA Santiago
 • Bértolo García, Ulises. Nº colexiado: 1.288 – ICA Santiago
 • Blanco Lobeiras, Pedro. Nº colexiado: 1.030 – ICA Santiago
 • Bouza López, Miguel Ángel. Nº colexiado: 1.968 – ICA Santiago
 • Constenla Vega, Javier. Nº de colexiado: 1.876 – ICA Santiago
 • Curros Neira, Javier. Nº de colexiado: 1.742 – ICA Santiago
 • Díaz Tomé, Luisa Carlota. Nº colexiada: 2.320 – ICA Santiago
 • Ferreira Fernández, Javier. Nº colexiado: 2.327 – ICA Santiago
 • García Maceira, Juan Carlos. Nº colexiado: 798 – ICA Santiago
 • Goldar Soto, Cristina. Nº colexiada: 1.524 – ICA Santiago
 • González-Abraldes Iglesias, Alberto. Nº colexiado: 1.360 – ICA Santiago
 • González Vinagre, Ramón. Nº colexiado: 1.389 –  ICA Santiago
 • Gutiérrez Valerio, Timoteo. Nº colexiado: 1.323 – ICA Santiago
 • López González, Alejandro / Rodríguez Rey, Carme. Nº de colexiados 1.666/2.379 – ICA Santiago
 • López Porto, Paulo. Nº colexiado: 1.937 – ICA Santiago
 • Losa García, María Delfina. Nº colexiada: 1.368 – ICA Santiago.
 • Martín García, Manuel Nº colexiado: 1.673 – ICA Santiago.
 • Martínez-Olivares Gómez, José Luis. Nº colexiado: 1.611 – ICA Santiago.
 • Martínez Tojo, Jorge Manuel. Nº colexiado: 1.497 – ICA Santiago.
 • Matovelle Gómez, María Jesús. Nº colexiada: 726 – ICA Santiago
 • Míguez López, José Carlos. Nº colexiado: 1.109 – ICA Santiago
 • Montero Vilar, José Antonio/ Rivas Alejandro, Blas Manuel. Nº colexiados 1.128/ 951 – ICA Santiago.
 • Nogueira Pol, Evaristo. Nº colexiado: 882 – ICA Santiago
 • Núñez Amor, Iván David. Nº colexiado: 1.926 – ICA Santiago.
 • Otero Iglesias, María Graciela/ Sabel Iglesias, Ana Belén. Nº de colexiadas: 1.740/1.738 – ICA Santiago
 • Otero Rodríguez, Laura. Nº de colexiada 1.869 – ICA Santiago
 • Otero Schmitt, Álvaro. Nº colexiado: 1.255 – ICA Santiago
 • Oulego Erroz, José Ramón. Nº colexiado: 1.963 – ICA Santiago
 • Pasín Mato, María Luisa. Nº colexiada: 1.644 – ICA Santiago
 • Pena Domínguez, Beatriz. Nº colexiada: 1.656 – ICA Santiago
 • Pensado Vázquez, Bernardo. Nº colexiado: 892
 • Piñeiro González, José Manuel. Nº colexiado: 1.657
 • Prado del Río, Luciano. Nº colexiado: 1.674
 • Quintenla Miramontes, Ramón. Nº colexiado: 765
 • Río Otero, Araceli Del. Nº colexiada: 1.177
 • Rivas Romero, Ubaldo. Nº colexiado: 1.012
 • Rúa Martínez, César. Nº colexiado: 568
 • Ruiz Permuy, Antonio. Nº colexiado: 615
 • Sánchez-Agustino Mariño, Javier. Nº colexiado: 1.314
 • Sierra Rodríguez, Mariano. Nº colexiado: 1484
 • Silva Constenla, Manuel. Nº colexiado: 1.333
 • Ucha Sobral, Noemí. Nº colexiado: 936
 • Varela Meizoso, Ana María. Nº colexiado: 1.091
 • Vieito Mayo, María Jesús. Nº colexiado: 1.348
 • Viqueira Nouche, Fernando. Nº colexiado: 1.882
 • Vivero Vizoso, Mar. Nº colexiado: 1.000