Máster oficial en Avogacía 2015-2017

PLAN DE ESTUDOS

O Máster universitario en Avogacía terá unha duración de 90 ECTS, conforme ao esixido na Lei 34/2006, de acceso á profesión de avogado, e no Regulamento que a desenvolve, no que se impartirá a formación necesaria para adquirir as competencias profesionais e os obxectivos indicados nos artigos 10 e 14 do Real decreto 775/2011.

Os 90 créditos repartiranse do seguinte xeito:

  • 60 ECTS corresponden ao denominado «curso de formación»
  • 30 ECTS corresponden ás «prácticas externas»

Os módulos e as materias que integran o «curso de formación» impartiranse ao longo dos dous primeiros semestres (primeiro ano), ao igual que unha pequena parte das prácticas externas (as correspondentes a administracións públicas e órganos xurisdicionais); mentres que as «prácticas externas», que se realizarán en despachos de avogados, e o traballo Fin de Máster serán impartidos durante o terceiro semestre (segundo ano). Polo tanto, a duración total do máster en períodos de tempo é de tres semestres, isto é, un ano e medio, ou un curso académico e medio.

O número de horas de traballo do alumno por crédito ECTS é de 25 horas. O primeiro ano comprende 60 créditos, que equivale a 1500 horas, das cales un mínimo de 582 serán presenciais, realizando en horario vespertino as ensinanzas teóricas e as prácticas na aula e, en horario matutino, as prácticas externas en administracións públicas e en órganos xurisdicionais. Non presenciais serán, aproximadamente, 918 horas, que inclúen horas de estudo e traballo, preparación de exames, que o alumno ou alumna debe realizar para acadar os obxectivos formativos propios de cada unha das materias do correspondente plan de estudos.

 

Os 90 ECTS da titulación distribúense en 19 materias obrigatorias, que á súa vez se agrupan en catro módulos, os dous primeiros forman parte do “curso de formación”, o terceiro agrupa as “prácticas externas”, e no cuarto sitúase o “traballo de fin de máster”.

Os contidos e a duración dos módulos gardan relación directa coas materias que son máis habituais no exercicio profesional inmediato ao que pretende acceder o alumno do máster; as directrices do Consello Xeral da Avogacía Española sobre prácticas de iniciación á avogacía; as proporcións establecidos nos modelos orientadores de avaliación que figuran na web do Ministerio de Xustiza; e coas competencias e duracións fixadas na Lei 34/2006 e no Regulamento de desenvolvemento.

En concreto, os módulos I e II coinciden coas dúas grandes áreas temáticas que inciden directamente na aprendizaxe do exercicio profesional: a introdución ao exercicio profesional e a deontoloxía e a práctica xurídica nos diversos ámbitos do dereito privado e do dereito público.

A distribución das materias é por semestres.

A organización do plan ten a conseguir que, dende e inicio, o alumno/a se desenvolva nas técnicas propias do exercicio da profesión de avogado, de tal forma que tanto a deontoloxía, como aqueles coñecementos, técnicas, habilidades e aptitudes que son imprescindibles para a práctica e que son a base do resto de materias que presentan unha maior especialización. Tamén se incardinan no primeiro semestre a adquisición dos coñecementos, habilidades e aptitudes inherentes ao exercicio profesional nas catro ordes xurisdicionais (civil, penal, administrativo e laboral). Preténdese que o alumno/a adquira os rudimentos básicos para saber conducirse nestes ámbitos do exercicio da profesión, que logo se vai poder complementar coas materias programadas para o segundo semestre.

No segundo semestre o alumno afondará nos coñecementos adquiridos durante o primeiro semestre mediante o estudo daquelas materias que requiren unha maior especialización e que son continuación, nunha porcentaxe importante, das impartidas durante o primeiro semestre, pero nas que xa, partindo dos coñecementos máis xerais adquiridos con anterioridade, se pretende unha maior concreción, especialización e afondamento, sobre a base da habitualidade con que os seus temas e contidos se presentan na práctica.

Ao mesmo tempo, trátase de que o alumno teña xa un primeiro contacto co mundo profesional exterior, mediante a realización de dous breves períodos de prácticas externas. Un lévase a cabo nas asesorías e gabinetes xurídicos das diferentes administracións públicas, que lle posibiliten coñecer a armazón da Administración por dentro e, en particular, o labor dos seus letrados e asesores xurídicos. Esta primeira experiencia profesional permitirá ao alumno coñecer a forma de resolver os conflitos xurídicos que emprega a Administración, e que, con gran probabilidade, será un dos seus ámbitos de traballo durante o exercicio profesional. O outro de desenvolve en órganos xurisdicionais, co fin de coñecer in situ como se desenvolven os procesos e o traballo dos órganos xurisdicionais, que tamén van constituír un dos seus campos máis habituais de traballo e de relación con compañeiros e outros profesionais.

Como se pode observar, a programación pretende que o alumno avance nos coñecementos de forma paulatina e organizada, de tal maneira que as competencias esixidas se adquiran de forma lóxica e sistemática, e que do mesmo modo se vaian alcanzando os obxectivos propostos. Igualmente, preténdese conectar xa dende os seus inicios o alumno co mundo profesional, mediante a facilitación da realización de períodos breves de prácticas externas no segundo semestre.

O terceiro semestre está dedicado, seguindo as orientacións da ANECA neste sentido, na súa maior parte á plena inserción do alumno no exercicio profesional, mediante a realización de dous amplos períodos de prácticas externas en despachos profesionais, posibilitándolle ao alumno poñer en valor e desenvolver os coñecementos, técnicas, habilidades e actitudes adquiridas durante os dous semestres anteriores.

Insírese neste último semestre, tamén o Traballo Fin de Máster, que se pretende teña un dobre carácter: como ferramenta para comprobar a asimilación dos coñecementos, técnicas, habilidades e actitudes impartidas ao longo do Máster e como medio para comprobar a capacidade de investigación, interdisciplinariedade, solución de problemas… do alumno. A Coordinación do Máster fará cada curso unha oferta de traballos, tendo en conta os contidos formativos incluídos no plan de estudos e de titores.

  1. A) Módulos e materias
Módulo Créditos Carácter Semestre
I. Introdución ao exercicio profesional e deontoloxía 12.00 OB 1º e 2º
II. Práctica Xurídica 42.00 OB 1º e 2º
III. Prácticas Externas 30.00 OB 2º e 3º
IV. Traballo Fin de Máster 6.00 OB

P3341M01 Módulo I: Introdución ao exercicio profesional e deontoloxía

Código Nome Créditos Carácter Período Curso Docencia
P3341101 Introdución ao exercicio profesional e quenda de oficio 3.00 OB 1SG 1 OFERTA.1
P3341102 Deontoloxía profesional e réxime de responsabilidade 3.00 OB 1SG 1 OFERTA.1
P3341103 Xestións profesionais e medios alternativos de solución de conflitos 3.00 OB 2SG 1 OFERTA.1
P3341104 Escritura e oratoria forense 3.00 OB 1SG 1 OFERTA.1

P3341M02 Módulo II: Práctica Xurídica

Código Nome Créditos Carácter Período Curso Docencia
P3341105 Práctica xurídica civil I 6.00 OB 1SG 1 OFERTA.1
P3341106 Práctica xurídica civil II 6.00 OB 2SG 1 OFERTA.1
P3341107 Práctica xurídica mercantil 4.50 OB 1SG 1 OFERTA.1
P3341108 Práctica xurídica laboral I 3.00 OB 1SG 1 OFERTA.1
P3341109 Práctica xurídica laboral II 3.00 OB 2SG 1 OFERTA.1
P3341110 Práctica xurídica administrativa I 3.00 OB 1SG 1 OFERTA.1
P3341111 Práctica xurídica administrativa II 6.00 OB 2SG 1 OFERTA.1
P3341112 Práctica xurídica penal I 4.50 OB 1SG 1 OFERTA.1
P3341113 Práctica xurídica penal II 3.00 OB 2SG 1 OFERTA.1
P3341114 Práctica xurídica tributaria, constitucional, internacional e da Unión Europea 3.00 OB 2SG 1 OFERTA.1

P3341M03 Módulo III: Prácticas Externas

Código Nome Créditos Carácter Período Curso Docencia
P3341115 Prácticas externas en administracións públicas 3.00 OB 2SG 1 OFERTA.1
P3341116 Prácticas externas en órganos xurisdicionais 3.00 OB 2SG 1 OFERTA.1
P3341117 Prácticas externas en despachos de avogados (I) 12.00 OB 1SG 2 NI/NM
P3341118 Prácticas externas en despachos de avogados (II) 12.00 OB 1SG 2 NI/NM

P3341M04 Módulo IV: Traballo Fin de Máster

Código Nome Créditos Carácter Período Curso Docencia
P3341119 Traballo Fin de Máster 6.00 OB TFGM 2 NI/NM

Lenda
1SG: 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG: 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
OB: Obrigatoria
OFERTA.1: Primeiro Curso (1º 1ª vez)
NINM: Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable

  1. B) Distribución das materias por semestres

Primer semestre (1º ano)

Segundo semestre (1º ano)

Primer semestre (2º ano)

  1. C) Guía docente de cada materia

Consultar o apartado “Módulos e materias” da web para acceder ás guías docentes