Máster oficial en Avogacía 2022-2024

BOLSAS DE COLABORACIÓN

O Ilustre Colexio de Avogados de Santiago (ICAS) ven ofertando cada curso académico 10 bolsas de colaboración para os alumnos/as das actividades formativas que imparte ou nas que colabora a Escola de Práctica Xurídica (EPX).

CURSO 2022/2023

 • Solicitantes.- Poderán solicitar as bolsas de colaboración os alumnos/as das actividades formativas que imparte ou nas que colabora a Escola, entre eles os do Máster Universitario de Avogacía (Santiago).
 • Nº de bolsas.- 10.
 • Contía das bolsas.- 300 /400 €
 • Duración da colaboración.- 150 horas
 • Prazo de solicitude.- Do 2 ao 31 de agosto de 2022
 • Periodo de realización.- As colaboracións comezaranse a realizar, por orde sucesiva, a partir do 22 de agosto de 2022 e ata xullo de 2023.

Exención de vinculación laboral: sen efectos xurídico laborais entre o bolseiro, a entidade patrocinadora ou a Escola de Práctica Xurídica.

Documentación a acompañar:*

 • Impreso de solicitude debidamente cuberto,
 • Currículum vítae,
 • Fotocopia do libro de familia,
 • Copia completa da declaración do IRPF, referida ao ano 2021 dos membros que constitúen a unidade familiar á que pertence o solicitante, xunto coa folla de liquidación de ingresos selada pola entidade bancaria ou Delegación de Facenda na que foi presentada.

* A documentación deberá entregarse no Negociado da Escola de Práctica Xurídica.

Corresponde á Xerencia do ICAS aclarar as normas presentes e ditar as precisas para o seu desenvolvemento.

Máis información en:

 • Instalacións da EPX (Facultade de Dereito, planta sótano, Santiago)
 • Teléfono: +34 881 814 675
 • Correo electronico: epjdir@usc.es