Máster oficial en Avogacía 2022-2024

MATRÍCULA

A. CURSO 2022-2023 (Primeiro ano da XI promoción):

 

O prazo para solicitar praza no MÁSTER UNIVERSITARIO EN AVOGACÍA para o curso 2022-2023 será dende o 7 DE XUÑO AO 19 DE XULLO DO 2022.

 

 1. Solicitude de praza

Os alumnos e alumnas que desexen cursar este máster durante o vindeiro curso 2022-2023 deberán consignar os datos para a matrícula na Secretaría Virtual da USC, a través da páxina https://matricula.usc.es/LoginX/Login.asp no prazo anteriormente indicado: do 7 de xuño ao 19 de xullo do 2022.

NOTA IMPORTANTE: O alumnado da USC matriculado no curso académico 2021/22 que estea en condicións de rematar os estudos que lle dan acceso ao máster na convocatoria de xullo, poderá solicitar a admisión e no seu caso matricularse sen ter feito o depósito de título. Esta matrícula estará condicionada a que aboen os dereitos de expedición do título de acceso coa data límite do 11 de agosto de 2022. 

Para os efectos de adxudicación de prazas, a nota media do expediente dos alumnos da USC aos que se refire o parágrafo anterior, se actualizará automaticamente con data de 19 de xullo de 2022.

 1. Publicación de admitidos

Unha vez solicitada a praza, publicarase a listaxe de alumnos/as admitidos na páxina web da USC o día 28 de xullo do 2022.

 1. Formalización da matrícula

Os alumnos/as que figuren na listaxe de admitidos deberán formalizar a súa matrícula nos días 29 de xullo ao 1 de agosto do 2022 a través da seguinte ligazón: www.usc.es/matrícula

Considerarase  que os alumnos que non aboen os prezos no davandito prazo desisten e, polo tanto, decaen nos seus dereitos respecto da praza adxudicada, que poderá ser ofertada a outros alumnos. Consonte as normas xerais, a matrícula estará condicionada á posterior verificación dos datos declarados na solicitude.

 1. Matrícula para as prazas vacantes

En caso de que non se completaran a totalidade das prazas, os alumnos/as admitidos que o desexen poderán matricularse nas prazas vacantes:

 • 2ª convocatoria – Matrícula con lista de agarda: 3 – 4 de agosto
 • 3ª convocatoria – Matrícula con listaxe de agarda: 8 – 9 de agosto
 • Matrícula en vacantes (máster sen listaxe de agarda) 19 de agosto – 16 de setembro
 • Matrícula en vacantes (máster con listaxe de agarda) Chamamento individual

**Ampliación do prazo para a matrícula das prazas vacantes do 21 de setembro ao 3 de outubro: naqueles másteres nos que existan vacantes, a petición do coordinador do Máster, poderase ampliar o prazo de matrícula ata o día 3 de outubro.

Para coñecer as condicións pode informarse a través do correo electrónico epjdir@usc.es ou do teléfono 881814675.

 1. Documentación

Os alumnos/as que soliciten praza para cursar o máster de abogacía deberán, no momento de solicitar praza na web da USC (do 7 de xuño ao 19 de xullo do 2022), aportar electronicamente a seguinte documentación:

 • Expediente académico
 • Curriculum
 • Experiencia profesional no campo da titulación
 • Carta de motivación

Entenderase que, o alumno/a que non envíe ninguna documentación desexa ser valorado únicamente polo expediente académico do que dispón a USC ou polo declarado na solicitude.

Calquera omisión ou falsidade na declaración dos datos da titulación de acceso ou do expediente académico, curriculum ou experiencia profesional que induza a facer unha valoración incorrecta, poderá dar lugar á anulación da matrícula e, cando proceda, á exclusión do proceso de adxudicación de prazas.

 1. Prezos

O último Decreto publicado pola Consellería de educación, universidade e formación profesional é o DECRETO 103/2021, do 1 de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2021/22, que establece:

 • Prezo dun crédito: 9,85 €
 • Primeiro ano: 60 créditos x 9,85 € = 591 €
 • Prezo total do máster (90 créditos): 886,5 €
 • Taxas administrativas: 22,31 €

Está pendente de publicación o novo Decreto que regule os prezos para o curso académico 2022/23.

 1. Pagamento fraccionado da matrícula

Os alumnos e alumnas, no momento de formalizar a martícula no primeiro prazo, poderán optar polo pagamento íntegro ou fraccionado en tres prazos.

Este importe poderá aboarse tanto en efectivo, mediante domiciliación bancaria ou ben con tarxeta de débito ou crédito. No caso de facerse en efectivo, deberase realizar en calquera das catro entidades bancarias colaboradoras coa USC: Abanca, Caixa Rural Galega, La Caixa ou Banco Santander.

No suposto de optar polo pagamento fraccionado, o primeiro prazo efectuarase polo importe correspondente ao 50%, nos días seguintes ao de ter feita a matrícula; o segundo prazo, será polo importe do 25%; e o terceiro prazo, a polo restante 25%.

 1. Máis información

O alumnado que desexe cursar este máster pode atopar toda a información, ademáis de nesta páxina web (www.epxsantiago.org), nas que aparecen a continuación:

http://www.usc.es/gl/servizos/oiu/cm/calm.html (calendario de prazos de admisión e matrícula)

https://matricula.usc.es/LoginX/Login.asp (admisión e matrícula)

https://www.usc.gal/gl/centros/dereito/titulacions.html?plan=14745&estudio=14746&codEstudio=14246&valor=9 (criterios de admisión)

https://www.usc.gal/gl/estudos/masteres/ciencias-sociais-xuridicas/master-universitario-avogacia (información xeral sobre o máster de avogacía)