Máster oficial en Avogacía 2022-2024

ÓRGANOS DE GOBERNO

Comisión de Dirección

Os membros da Comisión de Dirección do Máster universitario en Avogacía para o campus de Santiago son:

 • D. Francisco José Rabuñal Mosquera: Decano do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela e presidente da Comisión de Dirección
 • Dª Ana María Gude Fernández: Decana da Facultade de Dereito
 • D. Lotario Vilaboy Lois: Coordinador universitario da titulación e Director da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela.
 • D. Jesús Waldo Maroño Gargallo: Coordinador profesional da titulación e secretario da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela

Comisión Académica

Os membros da Comisión Académica do Máster universitario en Avogacía para o campus de Santiago son:

Pola USC:

 • Dª Ana María Gude Fernández: Decana da Facultade de Dereito e Presidenta da Comisión Académica
 • D. Lotario Vilaboy Lois: Director da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela, secretario da Comisión Académica e coordinador académico da titulación na Universidade de Santiago.
 • Dª Antonia Nieto Alonso: Profesora titular de Dereito Civil da USC.
 • D. Antonio Javier Ferreira Fernández: Profesor titular de Dereito Administrativo da USC.

Polo ICA de Santiago:

 • D. Francisco José Rabuñal Mosquera: Decano do Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela
 • D. Ramón Quintela Miramontes: Avogado e membro da xunta de goberno do ICA
 • Dª María Jesús Vieito Mayo: Avogada e membro da xunta de goberno do ICA
 • D. Jesús Waldo Maroño Gargallo: Avogado e secretario da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela

 

Coordinación académica  e profesional

Coordinador Académico:

 • D. Lotario Vilaboy Lois: Director da Escola de Práctica Xurídica de Santiago de Compostela, secretario da Comisión Académica e coordinador académico da titulación na Universidade de Santiago.

Coordinador Profesional:

 • D. Jesús Waldo Maroño Gargallo: Avogado e secretario da Escola de Práctica Xurídica

Coordinadores  materias

Nas materias en que imparten docencia profesores universitarios e non universitarios, hai nomeada unha Comisión de Coordinación por cada materia do “curso de formación”, integrada por dous representantes, un designado polo Colexio de Avogados e outro pola USC; nomeamentos que recaen en profesores da materia correspondente.

Comisión de seguimiento convenio

A comisión de seguimento está conformada por dous representantes designados por cada unha das institucións asinantes, Universidade de Santiago de Compostela e o Ilustre Colexio de Avogados de Santiago, que se encargará de interpretalo, resolver ás dúbidas e incidencias que se poidan producir, podendo en tal carácter elevar informes e propostas aos órganos reitores das institucións asinantes.