Máster oficial en Avogacía 2022-2024

CRITERIOS DE ADMISIÓN

No caso de haber máis solicitudes que prazas ofertadas aplicaranse os seguintes criterios específicos de selección:

  • Expediente Académico ponderado: 50%
  • Curriculum : 20%
  • Experiencia profesional no campo da titulación: 20%
  • Carta de motivación 10%

 

(m.ordinaria: 55 / estranxeiros-/tempo parcial 8) TOTAL PRAZAS 55*

*Se quedaren prazas vacantes no campus de Lugo ofreceranse ás persoas solicitantes que non obtivesen praza en Santiago.